Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/10264
Title: Лексико-словотвірні інновації в сучасній українській мові (на матеріалі творчості Л. Костенко та О. Забужко
Other Titles: Lexical and Word-Forming Innovations in the Modern Ukrainian Language (Based on the Works of L. Kostenko and O. Zabuzhko)
Authors: Громова, Наталія Василівна
Hromova, Nataliia Vasylivna
Рустамова, Юлія Сергііївна
Rustamova, Yuliia Serhiivna
Keywords: неолексема
інновація
неологізм
лірика
іменники-оказіоналізми
neolexem
innovation
neologism
lyrics
nouns-occasionalisms
Issue Date: 2020
Citation: Рустамова, Ю. С. Лексико-словотвірні інновації в сучасній українській мові (на матеріалі творчості Л. Костенко та О. Забужко [Текст] : магістер. робота / Ю. С. Рустамова ; науковий керівник Н. В. Громова. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – 101 с.
Abstract: Однією з важливих передумов функціонування мови є здатність до транформувань, коли на кожному етапі існування розвиваються ті засоби й способи вираження, ті тенденції, які найбільше відповідають новим соціальним та культурним завданням та умовам мовленнєвої комунікації. Найвиразніше відображає динаміку мови її лексико-семантичний рівень. Словниковий склад мови є найчутливішим до зовнішніх факторів впливу, тому на ньому також активно відбивається дія внутрішніх законів розвитку мови. В останні десятиріччя всебічний аналіз оказіональних слів – позасистемних мовленнєвих явищ – викликає всебічний інтерес у фахівців. Метою магістерської роботи є дослідження лексико-словотвірних інновацій в сучасній українській мові та особливості їх використання у творах Л. Костенко та О. Забужко.
One of the important prerequisites for the functioning of language is the ability to transform, when at each stage of existence develop the means and methods of expression, those trends that best meet the new social and cultural challenges and conditions of speech communication. Its lexical and semantic level most clearly reflects the dynamics of language. The vocabulary of the language is the most sensitive to external factors of influence, so it also actively reflects the effect of internal laws of language development. In recent decades, a comprehensive analysis of occasional words - non-systemic speech phenomena - is of great interest to specialists. The purpose of the master's work is to study lexical and word-forming innovations in the modern Ukrainian language and the peculiarities of their use in the works of L. Kostenko and O. Zabuzhko.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/10264
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
рецензія рустамова.pdf723,06 kBAdobe PDFView/Open
рустамова протокол.pdf93,5 kBAdobe PDFView/Open
Рустамова_.pdf823,8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.