Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/10201
Title: Психолого-педагогічна адаптація дітей з особливими освітніми потребами до закладу дошкільної освіти
Other Titles: Psychological and Pedagogical Adaptation of Children with Special Educational Needs to the Preschool Institution
Authors: Боряк, Оксана Володимирівна
Boriak, Oksana Volodymyrivna
Глушко, Карина Андріївна
Hlushko, Karyna Andriivna
Keywords: дошкільні заклади освіти
дошкільний вік
діти з особливими освітніми потребами
психолого-педагогічна адаптація
РСА
preschool educational institutions
preschool age
children with special educational needs
psychological and pedagogical adaptation
ASD (autism spectrum disorders)
Issue Date: 2020
Citation: Глушко, К. А. Психолого-педагогічна адаптація дітей з особливими освітніми потребами до закладу дошкільної освіти [Текст] : магістер. робота / К. А. Глушко ; науковий керівник О. В. Боряк. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – 95 с.
Abstract: У результаті ґрунтовного аналізу досліджуваної проблеми у загальній та спеціальній науковій, методичній, психолого-педагогічній літературі було з’ясовано, що однією з важливих проблем сучасної системи освіти є проблема розвитку адаптаційних можливостей особистості й профілактика дезадаптації. Особлива увага звертається на дітей молодшого дошкільного віку, оскільки процес звикання до умов дошкільного закладу освіти є досить складним. Психолого-педагогічне вивчення дітей з РСА переважно зосереджується на особливостях їхньої унікальної психічної організації: специфіці сприймання довкілля; незвичність системи сигналів для комунікації з іншими, власне мовлення; схоплення інформації від людини без прямого погляду на неї завдяки периферійному зору; тонке відчуття емоційного стану іншої людини, розуміння того, з ким і як можна поводитися; кмітливість, переважання невербального інтелекту; прагнення до чіткої визначеності, порядку й завершеності, здатність зрозуміти чітко визначені алгоритми, правила і постійно дотримуватися їх; високорозвинена механічна пам’ять; уміння орієнтуватися за візуальними стимулами – малюнками, піктограмами, графіками тощо; здатність зацікавитися чимось незвичним; розвинений музичний слух; уміння чітко орієнтуватись у просторі й часі. У ході проведеного дослідження були визначені та експериментально встановлені особливості процесу адаптації до нових умов перебування дітей з розладами спектру аутизму молодшого дошкільного віку. Дослідження особливостей процесу адаптації дітей молодшого дошкільного віку з розладами аутистичного спектру до закладу дошкільної освіти здійснювалося за двома напрямами: організація анкетування батьків на етапі вступу дитини в дитячий садок та спостереження за дитиною в період її адаптації. Додатково ми проводили опитування працівників закладів дошкільної освіти щодо з’ясування актуального рівня професійної обізнаності про специфіку проявів та особливості роботи з дітьми з розладами спектру аутизму. На констатувальному етапі дослідження нами було визначено, обґрунтовано критерії та показники психолого-педагогічної адаптації дошкільників з РАС. Було визначено рівні адаптації: високий, вище середнього, середній, нижче середнього, низький. У межах нашого дослідження було обґрунтовано, розроблено та експериментально перевірено психолого-педагогічні умови адаптації дітей молодшого дошкільного віку з розладами спектру аутизму до умов дошкільного закладу освіти.
As a result of a thorough analysis of the problem in the general and special scientific, methodological, psychological and pedagogical literature, it was found that one of the important problems of the modern education system is the problem of development adaptive capabilities of the individual and prevention of maladaptation. Particular attention is paid to children of primary school age, as the process of getting used to the conditions of preschool education is quite complex. Psychological and pedagogical study of children with ASD mainly focuses on the features of their unique mental organization: the specifics of perception of the environment; unusual signal system for communication with others, own speech; grasping information from a person without looking directly at him due to peripheral vision; a subtle sense of the emotional state of another person, an understanding of who and how to behave; intelligence, the predominance of nonverbal intelligence; striving for clear definition, order and completeness, the ability to understand clearly defined algorithms, rules and constantly to follow them; highly developed mechanical memory; ability to navigate visual stimuli - drawings, icons, graphics, etc .; the ability to take an interest in something unusual; developed musical hearing; ability to navigate clearly in space and time. In the course of the research, the peculiarities of the process of adaptation to the new living conditions of children with autism spectrum disorders of early preschool age were identified and experimentally established. The study of the peculiarities of the process of adaptation of young preschool children with autism spectrum disorders to preschool education was carried out in two directions: the organization of a survey of parents at the stage of admission to kindergarten and observation of the child during its adaptation. In addition, we conducted a survey of employees of preschool education to find out the current level of professional awareness of the specifics of the manifestations and features of working with children with autism spectrum disorders. At the ascertaining stage of the research we determined, substantiated the criteria and indicators of psychological and pedagogical adaptation of preschoolers with ASD. The levels of adaptation were determined: high, above average, average, below average, low. Within the framework of our research, the psychological and pedagogical conditions of young preschool children with autism spectrum disorders adaptation to the conditions of a preschool educational institution were substantiated, developed and experimentally tested.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/10201
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освітиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.