Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/10098
Title: Становлення та розвиток нормативно-правової бази в галузі вищої освіти
Other Titles: Formation and Development of the Regulatory Basis in the Field of Higher Education
Authors: Корж-Усенко, Лариса Вікторівна
Korzh-Usenko, Larysa Viktorivna
Романенко, Євген Олександрович
Romanenko, Yevhen Oleksandrovych
Keywords: нормативно-правова база
періодизація становлення та розвитку нормативно-правової бази
структура нормативно-правової бази
галузь вищої освіти
заклад вищої освіти
normative-legal basis (regulatory basis)
periodization of formation and development of normative-legal basis
structure of normative-legal basis
branch of higher education
institution of higher education
Issue Date: 2020
Citation: Романенко, Є. О. Становлення та розвиток нормативно-правової бази в галузі вищої освіти [Текст] : магістер. робота / Є. О. Романенко ; науковий керівник Л. В. Корж-Усенко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – 83 с.
Abstract: В магістерській роботі визначено особливості становлення та розвитку нормативно-правової бази в галузі вищої освіти задля актуалізації можливостей використання позитивного досвіду в сучасних умовах реформування вищої школи. Визначено чинники (суспільно-політичні, соціально-економічні, культурно-освітні) та періодизацію становлення і розвитку нормативно-правової бази у галузі вищої освіти з виокремленням таких основних етапів: установчого (ХVІ–ХVІІІ ст.), що гарантував права та привілеї першим осередкам вищої освіти; імперського (ХІХ ст. – 1917 р.), що ґрунтувався на обмеженні академічних свобод та університетської автономії; державотворчого (1917–1920 рр.), на якому утверджувалися демократичні й гуманістичні підходи; радянського (1920–1990 рр.), для якого характерною була централізація, ідеологізація і регламентація вищої школи; сучасного (з 1991 р. до сьогодення), спрямованого на адаптацію вітчизняної системи вищої освіти до європейського нормативно-правового поля. Уточнено структуру та особливості становлення і розвитку нормативно-правової бази вищої освіти в сучасній Україні. Конкретизовано динаміку розвитку нормативно-правової бази вищої освіти в європейському освітньому просторі та окреслено можливості використання позитивного досвіду в сучасних умовах реформування вищої школи України.
The master's thesis identifies the features of the formation and development of the regulatory basis in the field of higher education in order to update the possibilities of using positive experience in the current conditions of higher school reforms. Socio-political, socio-economical, cultural-educational factors and periodization of formation and development of the regulatory basis in the field of higher education are identified. The following main stages were characterized: constituent (XVI-XVIII centuries), which guaranteed the rights and privileges for the first centres of higher education; imperial (XIX century - 1917), based on the restriction of academic freedoms and university autonomy; state-building (1917–1920), which established democratic and humanistic approaches; Soviet (1920–1990), which was characterized by centralization, ideologization, and regulation of higher education; modern (from 1991 to the present), aimed at adapting the Soviet system of higher education to the European regulatory field. The structure and features of formation and development of the regulatory basis of higher education in modern Ukraine are specified. The dynamics of development of the normative-legal basis of higher education in the European educational space is concretized and the possibilities of using positive experience in modern conditions of higher educational reforms in Ukraine are outlined.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/10098
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Протокол Романенко.pdf276,22 kBAdobe PDFView/Open
Романенко.pdf1,09 MBAdobe PDFView/Open
Рецензія Романенко.pdf603,09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.