Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/10094
Title: Емпіричне дослідження ургентної адикції у осіб юнацького віку
Other Titles: Empirical Research of Urgency Addiction of Youth
Authors: Щербак, Тетяна Іванівна
Shcherbak, Tetiana Ivanivna
Усик, Дмитро Борисович
Usyk, Dmytro Borysovych
Keywords: адикція
ургентна залежність
темпоральність
час
трудоголізм
addiction
urgent dependence
temporality
time
workaholism
Issue Date: 2019
Citation: Щербак, Т. І. Емпіричне дослідження ургентної адикції у осіб юнацького віку [Текст] / Т. І. Щербак, Д. Б. Усик / Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць. – Сєвєродонецьк, 2019. – №3 (50), т. 3. – С. 324–337. – DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2019-50-3-3-324-337.
Abstract: Стаття присвячена вивченню проблеми ургентної адикції у осіб юнацького віку. Вона висвітлює загострену проблему адиктивної поведінки, яка є однією з форм поведінки, що виражається у відході від реальності. Зазначаються особливості розвитку ургентної залежності та її впливу на психофізичний стан особистості. Обґрунтовується необхідність вивчення означеного феномену саме у юнацькому віці. Розкривається сутність ургентної адикції, як залежності від стану постійної нестачі часу, відчуття постійного страху «не встигнути». Виділено шість основних характеристик, які притаманні особистості з ургентною адикцією: гіперконтроль над часом; відмова від особистого часу; постійне прийняття всіх вимог, що стосуються роботи; хронічна фрустрація базових потреб; втрата здатності радіти життю в теперішньому часі; тривога за майбутнє, постійний страх не встигнути. Подано характеристики ургентного адикта як протилежні до характеристик особистості, що не відчуває тиск часу: квапливість; неспроможність жити теперішнім; низька самооцінка; неефективність у розпорядженні часом; недовіра до запланованого майбутнього; нездатність отримання користі зі свого минулого; використання часу в незначущих відносинах. Розглядаються типи ургентої адикції у відповідності з особливостями саморегуляції та особливостями її прояву: ургентна адикція за типом планування; ургентна адикція за типом відмови від моделювання; негнучка ургентна адикція. Представлено результати емпіричного дослідження, які доводять, що особи юнацького віку схильні до виникнення залежностей, серед яких найбільш вираженою є любовна. Підтверджено результатами двох методик, що ургентна залежність характерна для більшості осіб юнацького віку, але проявляється вона на середньому рівні. З’ясовано, що трудова адикція (як складова ургентної залежності) має середній рівень вияву. Констатовано, що у осіб юнацького віку переважає орієнтація на майбутнє: будуючи свої плани, вони враховують особливості сьогодення. Підтверджено результатами математичної статистики наявність оберненого взаємозв’язку рівня ургентної залежності та орієнтації часу.
The article is devoted to the problem of urgency addiction of youth in modern psychology. It highlights exacerbation of the problem of addictive behavior as a form of behavior that is expressed in escaping from reality. The peculiarities of the development of urgent dependence and its influence on the psychophysical state of the individual have been noted. The necessity of research of this phenomenon at young age has been substantiated. The essence of urgent addiction, as a dependence on the state of constant lack of time, the feeling of constant fear of "not having time", has been revealed. Basic characteristics of a person with urgent addiction have been identified; they are: hyper control over time; refusal of personal time; continuous acceptance of all work-related requirements; chronic frustration of basic needs; loss of ability to enjoy life in the present time; anxiety for the future, constant fear will not have time. The characteristics of an urgent addict as opposite to the characteristics of a personality that does not feel the pressure of time have been presented; they are: hastiness; inability to live in the present; low self-esteem; inefficiency in time management; distrust to the planned future; inability to benefit from his past; the use of time in insignificant relationships. Types of urgent addiction have been considered in accordance with features of self-regulation and peculiarities of its manifestation: urgent addiction by type of planning; urgent addition by type of refusal of modeling; inflexible urgent addition. The results of empirical research have been presented. They proved that youth are prone to addictions, among which the most expressed was love. It has been confirmed by the results of two methods that urgent dependence is a characteristic of the majority of young people, but was manifested at the average level. It has been found that job addiction (as a component of urgent dependence) has an average level of detection. It has been stated that young people have orientation towards the: when they are planning their plans, they take into account the peculiarities of the present. The results of mathematical statistics confirmed the inverse relationship between the level of urgent dependence and the orientation of time.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/10094
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sherbak_Usyk.pdf668,27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.