Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/10061
Title: Управління формуванням коучингових компетенцій у майбутніх менеджерів організації
Other Titles: Managing the Formation of Coaching Competencies of Future Organization Managers
Authors: Козлова, Олена Григорівна
Kozlova, Olena Hryhorivna
Скоробагатська, Оксана Іванівна
Skorobahatska, Oksana Ivanivna
Keywords: коучинг
управління
менеджер організації
формування
компетенції
coaching
management
organization manager
formation
competences
Issue Date: 2020
Citation: Скоробагатська, О. І. Управління формуванням коучингових компетенцій у майбутніх менеджерів організації [Текст] : магістер. робота / О. І. Скоробагатська ; науковий керівник О. Г. Козлова. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – 83 с.
Abstract: У магістерський роботі розглянуто теоретико-практичні основи управління формуванням коучингових компетенцій у майбутніх менеджерів організації. У першому розділі вивчено теоретичні основи управління формуванням коучингових компетенцій у майбутніх менеджерів організації, а саме: визначено сутність та передумови виникнення коучингових технологій у системі управління персоналом; проаналізовано технологію коучингу як методу оптимізації соціально-економічної ефективності персоналу організації; обґрунтовано ключові коучингові компетенції менеджера організації. У другому розділі представлено інтегровану модель управління формуванням коучингових компетенцій у майбутніх менеджерів організації, яка передбачає досягнення певного результативного компонента - коучингових компетенцій: знання принципів ведення коучингових сесій, стратегічне мислення, знання законів організаційного розвитку, повага до особистості і цінностей співробітника, бажання вдосконалюватися в галузі управління, віра у власний потенціал і потенціал співробітника. Розроблено програму навчально-тренінгового курсу з формування коучингових компетенцій у майбутніх менеджерів організації, а також методичні рекомендації щодо його впровадження. У висновках подано основні результати дослідження.
The master's work examines the theoretical and practical foundations of the management of the formation of coaching competencies of the future managers of the organization. In the first section, we studied the theoretical foundations of the management of the formation of coaching competencies of the future managers of the organization, namely: The essence and conditions of the origin of coaching technologies in the system of human resource management; analyzed the technology of coaching as a method to optimize the social and economic efficiency of the organization's personnel; and outlined the key coaching competencies of the organization manager. The second section presents an integrated management model for the formation of coaching competencies of the future managers of the organization, which requires achieving a certain productive component - coaching competencies: knowledge of the principles of conducting coaching sessions, strategic thinking, knowledge of the laws of organizational development, respect for the person and values of the employee, a desire to improve in the field of management, belief in their own potential and the potential of the employee. Developed the program of educational and training course for the formation of coaching competencies of the future managers of the organization, as well as methodological recommendations for its implementation. The summary presents the main results of the research.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/10061
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Протокол аналізу звіту.pdf32,08 kBAdobe PDFView/Open
Рецензія.pdf63,07 kBAdobe PDFView/Open
Скоробагатська.pdf1,2 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.