Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/10049
Title: Реформування шкільного інспектування в системі управління освітою в Україні (кінець ХІХ ст. – ХХ ст.)
Other Titles: Reforming School Inspection in the Educational Management System in Ukraine (End of the XIX Century – XX Century)
Authors: Корж-Усенко, Лариса Вікторівна
Korzh-Usenko, Larysa Viktorivna
Дужнікова, Вікторія Олексіївна
Duzhnikova, Viktoriia Oleksiivna
Keywords: реформування
шкільне інспектування
система управління освітою
система управління освітою в Україні
reforming
school inspection
education management system
education management system in Ukraine
Issue Date: 2020
Citation: Дужнікова, В. О. Реформування шкільного інспектування в системі управління освітою в Україні (кінець ХІХ ст. – ХХ ст.) [Текст] : магістер. робота / В. О. Дужнікова ; науковий керівник Л. В. Корж-Усенко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – 104 с.
Abstract: В магістерській роботі здійснено аналіз методичних основ і досвіду організації інспектування шкіл у системі управління освітою України другої половини ХХ ст.; визначено етапи (І етап (1950-1971 рр.) – етап становлення і динамічних змін в організації шкільної освіти; ІІ етап (1972-1990 рр.) – етап удосконалення процедури інспектування шкільної освіти в Україні; ІІІ етап (1991-2000 рр.) – етап стабілізації системи контролю за діяльністю шкіл у роки відновлення державної незалежності України) та відповідні їм тенденції в інспектуванні шкіл у системі управління освітою України впродовж другої половини ХХ ст. з урахуванням виділених критеріїв (потреби суспільства з урахуванням його суспільно-політичного, соціально-економічного розвитку в підвищенні якості надання освітніх послуг загальноосвітніми навчальними закладами; зміни в освітніх пріоритетах держави; офіційний статус шкільного інспектора; динаміка розвитку типів загальноосвітніх закладів; якісні зміни мети, завдань і змісту інспекторських перевірок; нормативно-правове забезпечення діяльності інспекторів шкіл; утілення у практику роботи шкіл досягнень педагогічної науки).
In the master's thesis the analysis of methodical bases and experience of the organization of schools inspection in system of educational management of Ukraine of the second half of the XX-th century is carried out; identified stages (stage I (1950-1971) - stage of formation and dynamic changes in the organization of school education, stage II (1972-1990) - stage of improving the procedure of inspection of school education in Ukraine, stage III (1991-2000). ) - the stage of stabilization of the system of control over the activities of schools during the restoration of state independence of Ukraine) and the corresponding trends in the schools inspection in the educational management system of Ukraine during the second half of the twentieth century taking into account the selected criteria (needs of society taking into account its socio-political, socio-economic development in improving the quality of educational services by secondary schools; changes in educational priorities of the state; official status of school inspector; dynamics of types of secondary schools; qualitative changes in goals, objectives and the content of inspections; regulatory and legal support of school inspectors; implementation in the practice of schools of the achievements of pedagogical science).
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/10049
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дужнікова.pdf1,45 MBAdobe PDFView/Open
Протокол аналізу звіту.pdf31,5 kBAdobe PDFView/Open
Рецензія.pdf60,61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.