Тези доповідей

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 15 з 15
 • Документ
  Інформаційно-комунікаційні технології як невід’ємна складова забезпечення якості навчання іноземної мови
  (2022) Алексенко Світлана Федорівна; Aleksenko Svitlana Fedorivna
  Метою розвідки є з’ясування переваг використання цифрових технологій на заняттях з іноземної мови. Новітні цифрові технології сприяють підвищенню мотивації студентів до вивчення іноземних мов, заохочуючи до вираження власної думки, співпраці у команді над певними спільними проєктами. Здійснюється огляд онлайн ресурсів (платформ, порталів, застосунків), що здатні забезпечити високий рівень якості навчання іноземної мови (зокрема англійської), автентичне навчальне середовище та набуття професійних компетентностей у процесі опанування іноземними мовами у вищій школі.
 • Документ
  Прагматична адаптація як передумова адекватності перекладу художнього тексту
  (2022) Алексенко Світлана Федорівна; Aleksenko Svitlana Fedorivna
  Метою дослідження є принципи професійного адекватного перекладу, які полягають у збереженні соціокультурних та ціннісних орієнтирів певного менталітету у мові-перекладі. Використання прийому адаптації при перекладі обумовлено ситуативними розбіжностями в структурах та рівнях мови-джерела і мови-перекладу. Наслідком прагматичної адаптації має бути співвіднесеність прагматичного ефекту тексту-джерела з прагматичним ефектом тексту перекладу. На матеріалі порівняльного аналізу текстів оригіналу та перекладу роману Деніела Кіза «Квіти для Елджернона» розглянуто приклади застосування прийомів прагматичної адаптації з огляду на політкоректність.
 • Документ
  Категорія інтертекстуальності у сучасному кінематографічному дискурсі
  (СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2020-12) Алексенко Світлана Федорівна; Aleksenko Svitlana Fedorivna
  У тезах доповіді висвітлюється наукове бачення категорії інтертекстуальності у сучасній епосі постмодернізму взагалі, та її реалізація в кінематографічному дискурсі зокрема.
 • Документ
  Функціональні аспекти звертання при реалізації мовленнєвого впливу в домінантному парентальному дискурсі
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2020-12) Козлова Вікторія Вікторівна; Kozlova Viktoriia Viktorivna
  У тезах доповіді представлено результати дослідження функціональних аспектів звертання в англомовному домінантному парентальному дискурсі як функціонально значущого компонента комунікативної взаємодії інтерактантів домінантного парентального дискурсу, що розгортається в ситуаціях домінування і передбачає комунікативну домінацію батьків за рахунок акцентування власної статусної переваги.
 • Документ
  Linguocultural Type «Glamorous Woman» in Modern English Film Discourse
  (СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020-12) Козлова Вікторія Вікторівна; Лихих Мар'яна Валеріївна; Kozlova Viktoriia Viktorivna; Lykhykh Mariana Valeriivna
  The paper focuses on the linguocultural type “glamorous woman” in modern english film discourse and its conceptual, image-bearing and value components representation
 • Документ
  Діахронічний аспект лінгвокультурологічного дослідження фразеологічних одиниць
  (2010) Школяренко Віра Іванівна; Shkoliarenko Vira Ivanivna
  Тези присвячено лінгвокультурологічному вивченню становлення фразеологічної системи німецької мови. У ній розглянуто діахронічні закономірності розвитку фразеологічної картини світу Німеччини, виявлено й описано національно-культурні чинники становлення фразеологічних одиниць.
 • Документ
  Kulturspezifik in der Phraseologie als linguokulturelles Themenfeld
  (2015) Школяренко Віра Іванівна; Shkoliarenko Vira Ivanivna
  Статтю присвячено лінгвокультурологічному вивченню становлення фразеологічних одиниць німецької мови. Розроблено новий підхід до вивчення фразеологічного складу з позиції діахронічного аспекту лінгвокультурології, який полягає у виявленні національно-культурних чинників, релевантних для формування фразеологічної картини світу, визначено критерії встановлення національно-культурної специфіки фразеологізмів, а також описано досвід систематизації фразеологічних одиниць у діахронії, заснований на системі образів і цінностей певного історичного періоду. Проведено історичний і генетичний аналіз фразеологічного складу.
 • Документ
  Національно-культурні особливості фразеологізмів з компонентами-соматизмами (на матеріалі середньоверхньонімецької мови)
  (2011) Школяренко Віра Іванівна; Shkoliarenko Vira Ivanivna
  Статтю присвячено лінгвокультурологічному вивченню становлення фразеологічних одиниць німецької мови з компонентами-соматизмами. Розроблено новий підхід до вивчення фразеологічного складу з позиції діахронічного аспекту лінгвокультурології, який полягає у виявленні національно-культурних чинників, релевантних для формування фразеологічної картини світу середньоверхньонімецького періоду, визначено критерії встановлення національно-культурної специфіки фразеологізмів, а також описано досвід систематизації фразеологічних одиниць у діахронії, заснований на системі образів і цінностей певного історичного періоду. Проведено історичний і генетичний аналіз фразеологічного складу.
 • Документ
  Розвиток фразеологічної системи німецької мови (VIII-XVII століття)
  (2011) Школяренко Віра Іванівна; Shkoliarenko Vira Ivanivna
  Статтю присвячено вивченню розвитку фразеологічних одиниць німецької мови протягом VIII-XVII століть. Розроблено новий підхід до вивчення фразеологічного складу з позиції діахронічного аспекту лінгвокультурології, який полягає у виявленні національно-культурних чинників, релевантних для формування фразеологічної картини світу давньоверхньонімецького, середньоверхньонімецького і ранньонововерхньонімецького періодів, визначено критерії встановлення національно-культурної специфіки фразеологізмів, а також описано досвід систематизації фразеологічних одиниць у діахронії, заснований на системі образів і цінностей певного історичного періоду. Проведено історичний і генетичний аналіз фразеологічного складу.
 • Документ
  Тенденції розвитку фразеологічного значення (на матеріалі німецької мови)
  (2019) Школяренко Віра Іванівна; Shkoliarenko Vira Ivanivna
  Статтю присвячено вивченню тенденцій розвитку фразеологічного значення. Розроблено новий підхід до вивчення фразеологічної образності з позиції діахронічного аспекту.
 • Документ
  Проблеми колонізації в романах химерної фантастики Чайни Тома М'євіля
  (ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018) Денісова Дар'я Данилівна; Денисова Дарья Даниловна; Denisova Daria Danylivna
  У розвідці розглядаються проблеми колонізації в романах Чайни М'євіля. Висвітлюються негативні впливи колонізації на долю колонізованих народів (расові утиски, руйнування матеріальної та духовної культури, одновимірність світогляду, крадіжка вибору).
 • Документ
  Мапування когнітивної території химерної фантастики (Weird Fiction)
  (2017) Денісова Дар'я Данилівна; Denisova Daria Danylivna
  У дослідженні розгянуто жанр химерної фантастики (Weird Fiction) з позиції когнітивного відображення категорій ЗНАННЯ/НЕЗНАННЯ на композиційному, мовно-стилістичному та образному рівнях творів жанру.
 • Документ
  Weird Fiction у сучасному літературному процесі англомовних країн
  (Видавничий дім «Гельветика», 2016) Денісова Дар'я Данилівна; Denisova Daria Danylivna
  У розвідці здійснено порівняння основних риси англомовної літератури ХХІ століття та визначальних характеристик Weird Fiction. Зазначено місце Weird Fiction у сучасному літературному процесі.
 • Документ
  Теория гротеска и новая химерная фантастика (New Weird)
  (2017) Денісова Дар'я Данилівна; Denisova Daria Danylivna
  В статье кратко изложены теоретические подходы к пониманию гротеска в их связи с современным направлением новой химерной фантастики.
 • Документ
  Weird Fiction: етимологічний аналіз природи жанру
  (ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017) Денісова Дар'я Данилівна; Denisova Daria Danylivna
  Розвідка висвітлює відповідність етимологічної та жанрової природи Weird Fiction.