Навчальні видання

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 7 з 7
 • Документ
  Методичні рекомендації до написання та захисту кваліфікаційних робіт за спеціальністю 091 Біологія та біохімія
  (CумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023) Литвиненко Юлія Іванівна; Lytvynenko Yuliia Ivanivna; Говорун Олександр Володимирович; Govorun Оlexandr Volodymyrovych; Пташенчук Оксана Олексіївна; Ptashenchuk Oksana Oleksiivna; Вакал Анатолій Петрович; Vakal Anatolii Petrovych; Генкал Світлана Едуардівна; Henkal Svitlana Eduardivna; Торяник Валентина Миколаївна; Torianyk Valentyna Mykolaivna; Москаленко Микола Павлович; Moskalenko Mykola Pavlovych
  Методичні рекомендації містять загальні положення про порядок виконання кваліфікаційних робіт для здобувачів вищої освіти ступенів бакалавра та магістра спеціальності 091 Біологія та біохімія, пояснення щодо методології науковій досліджень, етапів підготовки, вимоги до написання, змісту, структури, оформлення та захисту кваліфікаційної роботи. Методичні рекомендації укладено відповідно до «Положення про кваліфікаційну роботу здобувача вищої освіти Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (нова редакція)» (ухвалено рішенням Вченої ради університету протокол № 4 від 28.11.2022 року). Рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів відповідно до освітньо-професійних програм підготовки здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти спеціальності 091 Біологія та біохімія денної та заочної форм навчання.
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання та оформлення курсових робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Хімія)
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023) Вакал Юлія Сергіївна; Бабенко Олена Михайлівна; Харченко Юлія Володимирівна; Кущ Юлія Іванівна; Vakal Yuliia Serhiivna; Babenko Olena Mykhailivna; Kharchenko Yuliia Volodymyrivna; Kushch Yuliia Ivanivna
  У методичних вказівках висвітлено загальні положення і рекомендації щодо підготовки, оформлення та захисту курсових робіт. Методичні вказівки до виконання та оформлення курсових робіт розроблені для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 014 Середня освіта (Хімія) з метою допомогти студентам підготувати та правильно оформити курсову роботу. Вказівки укладені відповідно до «Положення про курсову роботу Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка» (ухвалене рішенням вченої ради СумДПУ імені А.С. Макаренка № 8 від 25 січня 2021 р.).
 • Документ
  Методичні рекомендації до написання кваліфікаційних робіт для спеціальності 014 Середня освіта (Хімія)
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023) Харченко Юлія Володимирівна; Бабенко Олена Михайлівна; Вакал Юлія Сергіївна; Кущ Юлія Іванівна; Kharchenko Yuliia Volodymyrivna; Babenko Olena Mykhailivna; Vakal Yuliia Serhiivna; Kushch Yuliia Ivanivna
  Методичні рекомендації для виконання кваліфікаційних робіт призначені для студентів та магістрантів спеціальності 014 Середня освіта (Хімія). Містять рекомендації щодо вибору напрямку дослідження, методів та наукових підходів, вимог до оформлення та захисту кваліфікаційних робіт. Методичні вказівки укладені відповідно до «Положення про кваліфікаційну роботу Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка» (затверджено наказом по СумПДУ імені А. С. Макаренка № 448 від 28.11.2022 р.).
 • Документ
  Анатомія людини. Практикум
  (2021) Шейко Віталій Ілліч; Sheiko Vitalii Illich; Колесник Юлія Іванівна; Kolesnyk Yuliia Ivanivna; Вакал Юлія Сергіївна; Vakal Yuliia Serhiivna
  Методичні рекомендації "Анатомія людини. Практикум" складено відповідно до чинної програми з анатомії людини для студентів біологічних спеціальностей. Методичні рекомендації містять основні терміни та поняття, які повинні засвоїти студенти під час виконання лабораторних робіт, а також завдання, креслення та схеми. Розглянуто: опорно-рухова, дихальна, серцево-судинна, нервова, ендокринна та інші системи організму.
 • Документ
  Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Методика навчання біології в профільних класах»
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021) Генкал Світлана Едуардівна; Henkal Svitlana Eduardivna
  Навчальний курс «Методика навчання біології в профільних класах» спрямований на розв’язання проблеми формування готовності майбутнього вчителя біології до роботи в старших класах у закладах загальної середньої освіти на основі глибокого розуміння сучасних технологій, форм, методів, прийомів, засобів. Методичні рекомендації містять програму курсу, ряд теоретично обґрунтованих рекомендацій до лабораторних занять з дисципліни, включають в себе структуру, зміст заняття, список теоретичних питань і завдань для самопідготовки, що охоплюють основні теми даного курсу та дозволяють студентам глибоко засвоїти матеріал дисципліни. У методичних рекомендаціях визначено питання для контролю та самоконтролю, що дозволить студентам підготуватись до лабораторних занять і більш чітко представляти зв’язок між теоретичним і прикладним рівнем даної дисципліни. Також вказана література, до якої студент може звернутися для отримання додаткових відомостей з курсу.
 • Документ
  Загальна хімія
  (2021) Касьяненко Геннадій Яковлевич; Kasianenko Hennadii Yakovlevych
  У методичному виданні наведені запитання та завдання для підготовки студентів до виконання лабораторного практикуму при вивченні окремих тем із загальної хімії, опис і порядок виконання лабораторних дослідів, оформлення їх результатів, список рекомендованої літератури та додатки з довідниковою інформацією. Для студентів спеціальностей 014 Середня освіта (хімія) та 102 Хімія.
 • Документ
  Загальна хімія
  (2021) Касьяненко Геннадій Яковлевич; Kasianenko Hennadii Yakovlevych
  У посібнику викладені основні поняття та закони хімії, хімічної кінетики та термодинаміки хімічних процесів; розглянуті властивості молекулярних розчинів та розчинів електролітів; основи окисно-відновних взаємодій; будову атомів та молекул. Подані приклади розв’язку типових задач. Наведені варіанти контрольних завдань для самостійного виконання студентами. Посібник містить додатки з довідниковою інформацією, що необхідна для виконання завдань. Для студентів спеціальностей 014 Середня освіта (хімія) та 102 Хімія.