Методичні вказівки до виконання та оформлення курсових робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Хімія)

Анотація
У методичних вказівках висвітлено загальні положення і рекомендації щодо підготовки, оформлення та захисту курсових робіт. Методичні вказівки до виконання та оформлення курсових робіт розроблені для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 014 Середня освіта (Хімія) з метою допомогти студентам підготувати та правильно оформити курсову роботу. Вказівки укладені відповідно до «Положення про курсову роботу Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка» (ухвалене рішенням вченої ради СумДПУ імені А.С. Макаренка № 8 від 25 січня 2021 р.).
The general provisions and recommendations regarding the preparation, design and defense of term papers are highlighted in the methodological guidelines. Methodical guidelines for the execution and design of coursework are developed for applicants of the first (bachelor) level of higher education majors 014 Secondary Education (Chemistry) in order to help students prepare and correctly design coursework. The instructions are drawn up in accordance with the "Regulations on course work of the Sumy State Pedagogical University named after A.S. Makarenko" (adopted by the decision of the academic council of the A.S. Makarenko SumDPU named after No. 8 of January 25, 2021).
Опис
Ключові слова
методичні вказівки, methodological instructions, виконання та оформлення курсових робіт, implementation and design of coursework, здобувачі вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Хімія), applicants of higher education specialty 014 Secondary education (Chemistry)
Бібліографічний опис
Методичні вказівки до виконання та оформлення курсових робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Хімія) [Текст] / укладачі: Ю. С. Вакал, О. М. Бабенко, Ю. В. Харченко, Ю. І. Кущ. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023. – 26 с.