Ступінчастість у побудові шкільного курсу фізики

Вантажиться...
Ескіз
Дата
1996
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Генералізація змісту розглядається як систематичність і зв'язаність побудови курсу фізики, яка повинна виявлятися у групуванні матеріалу навколо головних фактів, понять, гіпотез, законів. Формування способів діяльності щодо пізнання та застосування відповідного навчального матеріалу повинно йти у напрямку засвоєння учнями таких систем дій, які відображають частково або повністю алгоритм розв'язування пізнавальних та практичних задач різних типів.
Generalization content is considered as systematic and connectedness of building physics course, which should manifest itself in the material around the main grouping of facts, concepts, hypotheses and laws. Building on ways of learning and application of relevant educational material should go towards the assimilation of students such actions reflect fully or partially algorithm for solving practical problems and cognitive types.
Опис
Ключові слова
ступінчастість, генералізація, пізнавальні завдання, істотні ознаки, алгоритм, компонент, stupinchastist, generalization, cognitive tasks, essential features, algorithm, component
Бібліографічний опис
Каленик, М. В. Ступінчастість у побудові шкільного курсу фізики [Текст] / М. В. Каленик // Методичні особливості викладання фізики на сучасному етапі : матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. – Кіровоград, 1996. – Ч. 2. – С. 85–87.
Зібрання