Центри реабілітації в Україні: реалії та перспективи

dc.contributor.authorБоряк Оксана Володимирівна
dc.contributor.authorBoriak Oksana Volodymyrivna
dc.date.accessioned2024-04-15T09:22:10Z
dc.date.available2024-04-15T09:22:10Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractЦентри реабілітації – це спеціалізовані установи або заклади, де надається комплексна медична, психологічна та соці-альна допомога людям з різними видами фізичних або психічних обмежень, травмами чи захворюваннями. Їх основна мета полягає в реабілітації та відновленні функцій тіла, покращенні якості життя та інтеграції пацієнтів у суспільство. У таких центрах зазвичай пропонуються різноманітні терапевтичні, реабілітаційні та соціальні програми, спрямовані на покращення фізичного стану та психологічного самопочуття людей з обмеженнями можливостями здоров’я, порушеннями психофізич-ного розвитку.В країнах Європи існує велика кількість реабілітаційних центрів, що спеціалізуються на наданні допомоги пацієнтам з різ-ними видами потреб. Ці центри можуть пропонувати широкий спектр послуг, включаючи фізичну терапію, реабілітацію після операцій, лікування травм, а також реабілітацію для людей з обмеженими можливостями здоров’я, такими як обме-ження життєдіяльності (інвалідність), захворювання нервової системи, вроджені порушення або труднощі з опорно-руховою діяльністю.Центри реабілітації в країнах Європи (Німеччині, Франції, Польщі) зазвичай відомі своєю високою якістю послуг та вико-ристанням сучасних методик лікування. Вони мають кваліфікованих фахівців, включаючи лікарів, фізіотерапевтів, психологів, логопедів та інших спеціалістів, які працюють над індивідуальними програмами для кожного клієнта. Багато реабілітаційних центрів також співпрацюють зі страховими компаніями або медичними фондами для оплати послуг.Ці центри зазвичай надають висококласну допомогу і підтримку пацієнтам у відновленні їх фізичного стану та психоло-гічного самопочуття.Сьогодні в Україні реабілітаційні центри спеціалізуються на наданні різних видів послуг для пацієнтів з різними потре-бами. Деякі з них в основному спрямовані на медичну реабілітацію після операцій, травм або хвороб, інші фокусуються на соціальну або професійну реабілітацію.Ці установи поділяються на: медичні, психіатричні, соціальні, онкологічні, дитячі, нейрореабілітаційні реабілітаці-йні центри.Ці реабілітаційні центри можуть надавати широкий спектр послуг, включаючи фізичні та психологічні методи лікування, фізіотерапію, психотерапію, реабілітаційні вправи, а також консультативну підтримку та навчання у сфері самозахисту або самостійного функціонування.
dc.description.abstractRehabilitation centers are specialized institutions or facilities that provide comprehensive medical, psychological and social assistance to people with various types of physical or mental disabilities, injuries or diseases. Their main goal is to rehabilitate and restore body functions, improve the quality of life and integrate patients into society. Such centers usually offer a variety of therapeutic, rehabilitation and social programs aimed at improving the physical condition and psychological well-being of people with disabilities and psychophysical developmental disorders.There are a large number of rehabilitation centers in Europe that specialize in helping patients with different types of needs. These centers can offer a wide range of services, including physical therapy, rehabilitation after surgery, treatment of injuries, and rehabilitation for people with disabilities such as disabilities, nervous system diseases, congenital disorders, or difficulties with locomotion.Rehabilitation centers in European countries (Germany, France, Poland) are usually known for their high quality of services and the use of modern treatment methods. They have qualified professionals, including doctors, physiotherapists, psychologists, speech therapists, and other specialists who work on individual programs for each client. Many rehabilitation centers also work with insurance companies or health funds to pay for services.These centers usually provide high-quality care and support to patients in restoring their physical condition and psychological well-being.Today, rehabilitation centers in Ukraine specialize in providing different types of services for patients with different needs. Some of them are mainly aimed at medical rehabilitation after surgeries, injuries or illnesses, while others focus on social or vocational rehabilitation.These institutions are divided into: medical, psychiatric, social, oncological, children’s, neurorehabilitation rehabilitation centers.These rehabilitation centers can provide a wide range of services, including physical and psychological treatments, physiotherapy, psychotherapy, rehabilitation exercises, as well as counseling support and training in self-advocacy or independent functioning.
dc.identifier.citationБоряк О. Центри реабілітації в Україні: реалії та перспективи [Текст] / О. Боряк // Inclusion and Diversity : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [гол. ред. О. В. Боряк, редкол.: М. А. Бойченко, Ю. А. Бондаренко, Т. М. Дегтяренко та ін.]. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2024. – Вип. 3. – С. 10–14. – DOI: 10.32782/inclusion/2024.3.2
dc.identifier.doiDOI https://doi.org/10.32782/inclusion/2024.3.2
dc.identifier.orcid0000-0003-2484-1237
dc.identifier.urihttps://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/14525
dc.language.isouk
dc.publisherГельветика
dc.subjectцентри реабілітації
dc.subjectреабілітація
dc.subjectреабілітаційні заходи
dc.subjectсоціально-реабілітаційна допомога
dc.subjectпорушення психофізичного розвитку
dc.subjectособливі освітні потреби
dc.subjectдіти з обмеженням життєдіяльності (інвалідністю)
dc.subjectrehabilitation centers
dc.subjectrehabilitation
dc.subjectsocial and rehabilitation assistance
dc.subjectpsychophysical developmental disorders
dc.subjectspecial educational needs
dc.subjectmedical institutions
dc.subjectchildren with disabilities
dc.titleЦентри реабілітації в Україні: реалії та перспективи
dc.title.alternativeRehabilitation Centers in Ukraine: Realities and Prospects
dc.typeArticle
dc.udc.udc376-056.313:004.8
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
Boriak Oksana..pdf
Розмір:
285.96 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
2.9 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Зібрання