Від історичних передумов до сучасних практик: інтеграція дітей з порушеннями мовлення у загальноосвітнє середовище

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті детально розглядається історичний процес впровадження та розвитку інклюзивної освіти в Україні, з особли-вим акцентом на інтеграцію дітей з порушеннями мовлення у загальноосвітнє середовище. У статті підкреслюється важ-ливість створення адаптованого освітнього середовища, яке враховує індивідуальні потреби та особливості кожної дитини, а також необхідність розробки індивідуалізованих навчальних планів. Аналізується роль логопедичної допомоги у підтримці дітей з мовленнєвими порушеннями, включаючи значення раннього виявлення та втручання, а також комплексний підхід до корекції та розвитку мовленнєвих навичок.Автор вказує на необхідність професійної підготовки вчителів та фахівців, залучених до процесу інклюзивної освіти, щоб вони могли ефективно взаємодіяти з дітьми з різними освітніми потребами. Обговорюється важливість знання сучасних методик навчання, уміння адаптувати навчальний процес до індивідуальних потреб учнів, а також розуміння психологічних особливостей роботи з дітьми, які мають порушення мовлення. Стаття також звертає увагу на історичні аспекти розвитку інклюзивної освіти в Україні, включаючи етапи її впровадження та основні виклики, з якими зіткнулася система освіти на шляху до інтеграції дітей з особливими освітніми потребами. В статті наголошується на необхідності створення ефек-тивної системи підтримки, яка об’єднує зусилля вчителів, батьків, фахівців та громадськості, для створення інклюзивного та підтримуючого освітнього середовища.Висвітлюються шляхи оптимізації освітнього процесу, спрямовані на підвищення ефективності інклюзивної освіти, вклю-чаючи адекватне фінансування, законодавчу підтримку, та розвиток відкритого діалогу між всіма зацікавленими сторонами. Ці шляхи мають на меті не тільки поліпшення якості освіти для дітей з порушеннями мовлення, але й створення умов для їх повноцінної соціалізації та інтеграції у суспільство. Стаття закликає до подальшого дослідження в області спеціальної освіти, щоб визначити найбільш ефективні підходи та стратегії для задоволення освітніх потреб усіх дітей
The article thoroughly examines the process of implementing and developing inclusive education in Ukraine, with a special focus on the integration of children with speech impairments into the general educational environment. The authors emphasize the importance of creating an adapted educational environment that takes into account the individual needs and characteristics of each child, as well as the necessity of developing individualized education plans. The role of speech therapy support for children with speech impairments is analyzed, highlighting the significance of early detection and intervention, and a comprehensive approach to the correction and development of speech skills.The authors point out the need for professional training of teachers and specialists involved in the inclusive education process to enable them to effectively interact with children with various educational needs. The importance of knowledge of modern teaching methodologies, the ability to adapt the teaching process to individual needs of students, and an understanding of the psychological characteristics of working with children with speech impairments are discussed.The article also addresses the historical aspects of the development of inclusive education in Ukraine, including the stages of its implementation and the main challenges faced by the education system on the path to integrating children with special educational needs. It emphasizes the necessity of creating an effective support system that combines the efforts of teachers, parents, specialists, and the community to create an inclusive and supportive educational environment.Ways to optimize the educational process aimed at enhancing the effectiveness of inclusive education are illuminated, including adequate funding, legislative support, and the development of an open dialogue among all interested parties. These approaches aim not only to improve the quality of education for children with speech impairments but also to create conditions for their full socialization and integration into society. The article calls for further research in the field of inclusive education to identify the most effective approaches and strategies to meet the educational needs of all children.
Опис
Ключові слова
порушення мовлення, навчання та виховання, передумови, спеціальна освіта, інклюзія, логопедія, speech disorders, education and upbringing, preconditions, special education, inclusion, speech therapy
Бібліографічний опис
Линдіна Є. Від історичних передумов до сучасних практик: інтеграція дітей з порушеннями мовлення у загальноосвітнє середовище [Текст] / Є. Линдіна // Inclusion and Diversity : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [гол. ред. О. В. Боряк, редкол.: М. А. Бойченко, Ю. А. Бондаренко, Т. М. Дегтяренко та ін.]. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2024. – Вип. 3. – С. 49–54. – DOI: 10.32782/inclusion/2024.3.8
Зібрання