Поетична мова як об’єкт наукового дослідження

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті проаналізовано різні підходи дослідників до вивчення поетичної мови. Узагальнено думки вчених у різних наукових галузях, зокрема у філософії, психології, літературознавстві, мовознавстві, від найдавніших часів до сьогодення. Розглянуто особливості потрактування поняття «поетична мова» у сучасній лінгвістичній літературі.
The article analyzes various approaches to researchers to study poetic language. General view of scientists in various scientific fields, in particular in philosophy, psychology, literary studies, linguistics, from ancient times to the present. The peculiarities of the concept of "poetic language" in modern linguistic literature are considered.
Опис
Ключові слова
поетична мова, художній текст, лірика, лінгвістичні дослідження, поетична творчість, лінгвістичний аналіз, poetic language, artistic text, lyrics, linguistic research, poetic creativity, linguistic analysis
Бібліографічний опис
Горбатенко, І. С. Поетична мова як об’єкт наукового дослідження [Текст] / І. С. Горбатенко ; наук. керівник О. М. Рудь // Актуальні питання філології та методології : збірник статей студентів / МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Факультет іноземної та слов’янської філології ; [гол.ред.: В. В. Герман]. – Суми : Фабрика друку, 2021. – С. 30–36.