Асиміляція комп'ютерних неологізмів у сучасній німецькій мові

Анотація
Ми всі є свідками того, як майже кожного дня з’являються все нові інформаційні та технологічні винаходи, котрі потребують лінгвістичного окреслення. Як результат, розширюється словниковий запас мови. Постійно формуються нові слова, інші вимирають, змінюються їх значення або слова запозичуються з інших мов. Однією із найбільш збагачуваних галузей сьогодення є комп’ютерна термінологія. Але комп’ютерна термінологія також має свою особливість. Оскільки комп’ютери стали невід’ємною частиною людського буття, поняття з комп’ютерної сфери проникли до активного словника носіїв мови, а деякі навіть видозмінилися та перетворилися на жаргонізми. Саме тому комп’ютерна термінологія є одним із основних об’єктів дослідження сучасних лінгвістів, котрі досліджують шляхи та способи утворення комп’ютерної термінології, її структурно-семантичні особливості.
We live in an age when almost every day new information developments appear. That requires linguistic delineation; hence, computer terminology is constantly enriched with new units. However, computer terminology also has its peculiarity. As computers have become an integral part of human existence, computer notions have become part of the active vocabulary of native speakers, and some have even changed and become jargon.
Опис
Ключові слова
асиміляція, неологізми, дискурс, мова, терміни, assimilation, neologisms, discourse, language, terms
Бібліографічний опис
Сахненко, Д. Р. Асиміляція комп'ютерних неологізмів у сучасній німецькій мові [Текст] : магістер. робота / Д. Р. Сахненко ; науковий керівник В. І. Школяренко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 91 с.