A Model for the Specialist Competence Formation of Future Electrical Technicians in Agriculture Colleges

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
The article substantiates the relevance of the modelling method in educational research, specifies the initial principles of model construction and the sequence of operations in its development. The model for the specialist competence formation of future electrical technicians in agricultural colleges is presented. The designed model consists of elements of a generalised nature, which can be considered as subsystems that are integrated from individual components. The interconnection of the system components and the integrity of the process of forming the specialist competence of future electrical technicians in agricultural colleges is ensured by relying on patterns, ideas and trends aimed at ensuring the integrity of the generalised components. The model includes methodological and target, subject, content, technological and diagnostic blocks. The goal and tasks of forming the specialist competence of future electrical technicians are implemented in three consecutive stages: information and motivational, formative and technological, and diagnostic and correctional. Implementation of the model for the specialist competence formation of future electrical technicians in the educational process allows optimising the process of students' professional training, assessing the quality and dynamics of this process at certain stages of training, predicting and implementing adequate impacts in the educational environment.
У статті обґрунтовано актуальність методу моделювання у педагогічних дослідженнях, уточнено вихідні принципи побудови моделі та послідовність операцій при її розробці. Представлена модель формування фахової компетентності майбутніх техніків‐електриків у коледжах аграрного профілю. Спроєктована модель складається зі елементів узагальненого характеру, які у самостійному вигляді можуть розглядатися як підсистеми, що інтегруються з окремих складових. Взаємозв’язок компонентів системи і цілісність процесу формування фахової компетентності майбутніх техніків‐ електриків у коледжах аграрного профілю забезпечується опорою на закономірності, ідеї та тенденції, спрямовані на забезпечення цілісності узагальнених компонентів. Модель включає методологічно‐цільовий, суб’єктний, змістовно‐технологічний та діагностичний блоки. Реалізація мети та завдань формування фахової компетентності майбутніх техніків‐ електриків здійснюється протягом трьох послідовних етапів: інформаційно‐ мотиваційного, формувально‐технологічного й діагностико‐корекційного. Впровадження моделі формування фахової компетентності майбутніх техніків‐електриків в освітній процес дозволяє оптимізувати процес професійної підготовки студентів, оцінювати на певних етапах навчання якість та динаміку цього процесу, прогнозувати та здійснювати адекватні впливи в освітньому середовищі.
Опис
Ключові слова
model, modeling, specialist competence, future electrical technicians, agricultural colleges, модель, моделювання, фахова компетентність, майбутні техніки‐електрики, коледжі аграрного профілю
Бібліографічний опис
Yarosh L. A Model for the Specialist Competence Formation of Future Electrical Technicians in Agriculture Colleges [Техt] / L. Yarosh // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. А. Біда та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2023. – № 8-9 (132-133). – С. 314–324. – DOI: 10.24139/2312‐5993/2023.08‐09/314‐324