Напівформальні правила як чинник динаміки ефективності формальних правил

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
В статті розглядаються наслідки поширення практики запровадження напівформальних правил для динаміки ефективності формальних правил, а також пропонуються заходи попередження виникнення та поширення даного явища. Показано, що формування напівформальних правил супроводжується виникненням двох ефектів: статичного ефекту напівформальних правил, що є причиною падіння поточної ефективності чинних формальних правил, та динамічного ефекту, що є однією з причин негативної динаміки чинних формальних правил. Доведено, що реформування чинних формальних правил з метою обмеження наявних дискреційних повноважень чиновника, як захід попередження виникнення та поширення напівформальних правил, є недоцільним, через зростання рівня трансакційних витрат прийняття реформованих формальних правил та неспроможність бюрократичної системи адаптуватися до нових ситуацій. Для попередження виникнення та поширення напівформальних правил запропоновано застосування заходів з відновлення працездатності ринкових механізмів, або їх імітація.
The article considers the consequences of the spread of the practice of introducing semi-formal rules for the dynamics of the effectiveness of formal rules, and also suggests measures to prevent the occurrence and spread of this phenomenon. It was found that the main reason for the emergence and spread of semi-formal rules is the presence of the official with wide discretionary powers, which are provided for by the current formal rules. It is shown that the formation of semi-formal rules is accompa-nied by the emergence of two effects: static and dynamic effects of semi-formal rules. The static effect of the formation of semi-formal rules, which is the reason for the drop in the current effectiveness of the current formal rules, is due to a decrease in the level of transaction costs of the abuse of discre-tionary powers, as a result of the introduction of semi-formal rules. The dynamic effect of semi-formal rules arises due to the ability of semi-formal rules to form a positive feedback relationship between the prevalence of abuse of discretionary powers and the level of transaction costs of their abuse and is one of the reasons for the negative dynamics of current formal rules. It has been proven that reforming the current formal rules in order to limit the available discretionary powers of the official, as a measure to prevent the emergence and spread of semi-formal rules, is impractical, because despite the ability to eliminate the root cause of the emergence and spread of semi-formal rules – the high level of discre-tionary powers of the official – the implementation of this measure is accompanied by the increase in the level of transaction costs, the adoption of reformed formal rules and the inability of the bureaucratic system to adapt to unforeseen situations. In order to prevent the emergence and spread of semi-formal rules, the use of measures to restore the efficiency of market mechanisms, or their imitation, is proposed. The proposed measures are aimed at increasing the level of transaction costs of abuse of discretionary powers and do not have a negative impact on the ability of the bureaucratic system to adapt to unforeseen situations.
Опис
Ключові слова
трансакційні витрати, дискреційні повноваження, інституційні реформи, напівформальні правила, динаміка ефективності формальних правил, transaction costs, discretionary powers, institutional reforms, semi-formal rules, dynamics of effectiveness of formal rules
Бібліографічний опис
Абрамов, Ф. Напівформальні правила як чинник динаміки ефективності формальних правил [Текст] / Ф. Абрамов // Цифрова економіка та економічна безпека : науково-практичний журнал / Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [гол. ред. О. Ю. Кудріна, редкол.: В. В. Божкова, В. І. Борщ, Н. М. Вдовенко та ін.]. – 2022. – № 3 (03). – С. 26–30. – DOI: https://doi.org/10.32782/dees.3-5