Формування стилю бельканто у майбутнього співака

Анотація
Магісторське дослідження присвячено важливій у вокальній педагогіці темі. Аналіз теоретичних основ формування стилю бельканто розкриває характерні особливості Belcanto, спираючись на вокальні трактати XVIII – першої половини XIX століття; сутність та специфічні риси співу бельканто, фізіологічні і акустичні властивості, регістрову будова співацького голосу. Методичні основи формування навичок стилю бельканто представлено визначенням впливу будови і розвитку мелодії на формування навичок співу бельканто, педагогічними умовами та методичними рекомендаціями щодо формування навичок співу бельканто у майбутнього співака.
Master studies are devoted to important theme in vocal pedagogy. The analysis of theoretical foundations of the formation of the style of Blcanto reveals the characteristic features of Belcanto, based on vocal tracts of the XVIII - the first half of the XIX century; The essence and specific features of the singing Belcanto, physiological and acoustic properties, the register of a singer voice. Methodical foundations for the formation of the style of Belcanto style are represented by the definition of the structure of the structure and development of the melody on the formation of Singa's singing skills, pedagogical conditions and methodological recommendations for the formation of Singing Skill skills in the future singer.
Опис
Ключові слова
вокальний стиль Belcanto, характерні особливості, специфічні властивості, методичні основи стилю бельканто, vocal style Belcanto, characteristic features, specific properties, methodical bases of style of Belcanto
Бібліографічний опис
Саковська, А. А. Формування стилю бельканто у майбутнього співака [Текст] : магістер. робота / А. А. Саковська ; науковий керівник Л. А. Бірюкова. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 88 с.