Мова програмування Python: основи програмування

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
CумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
Учителі інформатики змушені постійно опановувати нові теми, застосунки та мови програмування. на даний момент це Python, який усе більше вводять у школи. Навички програмування є затребуваними на сучасному ринку праці. Знання мови Python є актуальним і перспективним. Посібник створився для допомоги студентам – майбутнім учителям інформатики. Спочатку автори апробували методичні рекомендації для студентів, а згодом робота була розширена до посібника. Вісім розділів є відокремлені у посібнику. Це стосується загальних відомостей, синтаксису мови, вбудованих функцій та бібліотек, роботи з віджетами, роботи з файлами. Кожний підпункт розкриває властивості конкретного об’єкта. Автори розробили багато прикладів. Це допомагає дослідити програмування об’єктів, що вивчаються. Запитання для контролю та завдання самостійної роботи наведено наприкінці кожного пункту. Посібник буде корисним студентам, учителям інформатики та усім, хто вивчає та вдосконалює знання з програмування.
Computer science teachers are forced to constantly master new topics, applications and programming languages. At the moment it is Python that is increasingly being introduced into schools. Programming skills are in demand in today's labor market. Knowledge of the Python language is relevant and promising. The manual was created to help students - future teachers of informatics. At first, the authors tested methodological recommendations for students, and later the work was expanded to a manual. Eight chapters are separated in the manual. This concerns general information, language syntax, built-in functions and libraries, working with widgets, working with files. Each subsection reveals the properties of a specific object. The authors developed many examples. It helps to explore the programming of the objects being studied. Review questions and independent work tasks are provided at the end of each item. The manual will be useful for students, teachers of computer science and everyone who studies and improves knowledge of programming.
Опис
Ключові слова
мова Python, програмування, інформатика, Python programming language, programming, Computer Science
Бібліографічний опис
Петренко, С. Мова програмування Python: основи програмування [Текст] : навчальний посібник для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика) / С. Петренко, Н. Дегтярьова. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023. – 101 с.