Taxation of the Orthodox Clergy of Ukraine in the Mid-1940s –1980s

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
The purpose of the research is to analyze the Soviet tax legislation and determine the practice of taxing the Orthodox clergy of Ukraine, establishing other payments paid by the clergy in the mid-1940s – 1980s. The research methodology is based on the use of general scientific and special historical research methods, including problem-chronological, historical-comparative, typological, diachronic, etc. Scientific novelty. The Soviet tax legislation in the field of taxation of the Orthodox clergy is analyzed. It was established that, in addition to the extremely high income tax, the clergy had to make a number of other payments. The peculiarities of taxation of the Orthodox clergy in Ukraine have been clarified. The attitude of clergymen to the tax system, attempts to challenge and transform it are analyzed. Conclusions. Taxation of the Orthodox clergy in the mid-1940s – 1980s was one of the ways to put pressure on them to stop religious activities. In general, the tax policy in relation to the Orthodox clergy in Ukraine was determined by general Soviet trends, although in some cases it had its own peculiarities. In the 1940s, the amount of individual taxes for the Orthodox clergy of the Ukrainian SSR was higher than in other republics of the USSR. Increased taxation was used as one of the ways to fight against the Greek Catholic clergy, who refused to convert to the Russian Orthodox Church. The system of taxation of the Orthodox clergy remained discriminatory throughout the studied period. One of the most unfair was the income tax, which reached 81%. Often, the amount of tax payments was deliberately overestimated by employees of financial departments. As a result of such a system, the Orthodox clergy, especially in rural areas, was oftenin a very difficult situation, actually on the verge of survival. Having found themselves in a similar situation, priests were forced to change parishes, older clergy – to go abroad. This further contributed to the closing of churches in parishes that remained without priests.
Метою дослідження є аналіз радянського податкового законодавства та визначення практики оподаткування православного духовенства України, встановлення інших платежів, які сплачували священнослужителі у середині 1940-х–1980-х роках. Методологія дослідження ґрунтується на використанні загальнонаукових і спеціально-історичних методів дослідження, у тому числі проблемно-хронологічного, історико-порівняльного, типологічного, діахронного та ін. Наукова новизна. Проаналізовано радянське податкове законодавство в галузі оподаткування православного духовенства. З’ясовано особливості оподаткування православного духовенства в Україні. Встановлено, що окрім надвисокого прибуткового податку, священнослужителі змушені були здійснювати ряд інших платежів. Проаналізовано ставлення духовенства до податкової системи, спроби її оскарження та модернізації. Висновки. Оподаткування православного духовенства в середині 1940-х – 1980-х роках було одним із способів тиску з метою полишення релігійної діяльності. В цілому податкова політика відносно православного духовенства в Україні визначалася загально радянськими тенденціями, хоча в деяких випадках мала свої особливості. У 1940-хрр. розмір окремих податків відносно православного духовенства УРСР був значно вищим ніж в інших республіках СРСР. Підвищене оподаткування використовувалося як один із способів боротьби із греко-католицьким духовенством, яке відмовлялося переходити до РПЦ. Система оподаткування православного духовенства залишалася дискримінаційною протягом усього досліджуваного періоду. Одним із найбільш несправедливих був прибутковий податок, який досягав 81%. Часто сума податкових платежів навмисно завищувалася працівниками фінансових відділів. Унаслідок такої системи, православне духовенство, особливо у сільській місцевості, часто перебувало у занадто скрутному становищі, фактично на межі виживання. Виявившись у подібній ситуації, священники змушені були змінювати парафії, духовенство старшого віку – іти за штат. Це додатково сприяло закриттю храмів у місцевостях, парафії яких залишалися без священників.
Опис
Ключові слова
clergy, Orthodoxy, Russian Orthodox Church, taxes, profit, religion, Soviet power, духовенство, православ’я, РПЦ, податки, прибуток, релігія, радянська влада
Бібліографічний опис
Olitskyi V. Taxation of the Orthodox Clergy of Ukraine in the Mid-1940s –1980s [Теxt] / V. Olitskyi // Консенсус : науковий журнал / Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка. – 2024. – № 1. – С. 60–74. – DOI: 10.31110/consensus/2024-01/060-074
Зібрання