Освіта. Інноватика. Практика

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
Метою журналу «Освіта. Інноватика. Практика» є висвітлення результатів досліджень у галузі освіти (за предметними спеціальностями), поширення сучасних науково-педагогічних практик і розробок, актуалізація наукових теоретичних і практичних проблем у галузі освіти. Основні завдання: ➔ поширення результатів наукових розвідок за різними спеціальностями галузі освіти (Науки про освіту; Початкова освіта; Середня освіта; Професійна освіта; Спеціальна освіта; Фізична культура і спорт); ➔ сприяння у розвитку відкритої науки в Україні через створення відкритого інформаційного середовища, що забезпечує взаємодію між провідними фахівцями та молодими вченими у галузі освіти; ➔ створення умов для публікації дискусійних матеріалів через об’єктивне рецензування та надання рекомендацій авторам щодо покращення текстового оформлення ідей та результатів; ➔ розвиток співробітництва науковців різних закладів освіти України та світу через фіксацію вихідних даних, у т. ч. цифрових профілів, авторів публікацій.
The purpose of the journal «Education. Innovation. Practice» is to cover the research results in the field of education (by subject specialties), the dissemination of Education. Innovation. Practice modern scientific and pedagogical practices and findings, the actualization of scientific theoretical and practical problems in the field of education. Main tasks: distribution of the results of scientific findings in various specialties of the field of education (Educational Sciences; Primary Education; Secondary Education; Professional Education; Special Education; Physical Culture and Sports); assistance in the development of open science in Ukraine through the creation of an open information environment that ensures interaction between leading specialists and young scientists in the field of education; creation of conditions for the publication of discussion materials through objective review and providing recommendations to authors on improving the text design of ideas and results; development of cooperation between scientists of various educational institutions of Ukraine and the world through the fixation of initial data, including digital profiles, authors of publications.
Опис
Ключові слова
освітній процес, зміст навчання, інноваційні технології, освітні практики, культура професійної комунікації, майбутні вчителі, пізнавальна діяльність, педагогічний експеримент, електронні освітні ресурси, інформаційні технології в освіті, educational process, content of training, innovative technologies, educational practices, culture of professional communication, future teachers, cognitive activity, pedagogical experiment, electronic educational resources, information technologies in education
Бібліографічний опис
Освіта. Інноватика. Практика [Текст] : науковий журнал. Том 12, № 2 / МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; редакційна рада: О. В. Боряк, М. Воскоглу, Л. О. Петриченко [та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2024. – 80 с.