Особистість викладача‐дослідника у вимірах педагогічного дискурсу

Анотація
У статті закцентована увага на рисах особистості викладача‐дослідника у вимірах педагогічного дискурсу. Джерельною базою слугують праці доктора педагогічних наук Дмитра Олександровича Козлова, спогади фахівців про колегу, безпосереднє спілкування з викладачем дослідником, досліджені за допомогою взаємопов’язаних загальнонаукових та конкретно‐наукових методів: термінологічного аналізу, синтезу, систематизації, узагальнення. У 32 роки молодий дослідник переніс складну кардіооперацію й отримав інвалідність другої групи, тому наукова праця Дмитра Козлова стала результатом справді надлюдських зусиль, засвідчила не лише працьовитість, а й неординарні здібності педагога: у 35 років успішно захистив кандидатську дисертацію, а в сорок один – докторську дисертацію. У статті акцентована увага на становленні дослідника, викладацькій діяльності, науковому партнерстві наукового консультанта та докторанта, рисах особистості дослідника, які окреслили науковці, колеги Д. Козлова:інтелігентність, ерудованість, філософський оптимізм, толерантність,моральні чесноти, відданість справі, готовність ділитися знаннями. Праці педагога‐дослідника дають можливість осягнути мовно‐творчу індивідуальність особистості з широким діапазоном знань, проникливим розумом. Поняття «інноваційна культура особистості» вчений розглядав як динамічну характеристику особистості, її готовність, здібності та здатності до створення, сприйняття, поширення й верифікації інновацій, володіння такими ключовими якостями, як творчість, інтуїтивність, ризикованість,амбіційність, сміливість і далекоглядність. Результатом творчого таланту дослідника є розроблена концепція інноваційної культури та її становлення під час менеджерської підготовки керівника освітньої установи.
The article focuses on the characteristics of the personality of a teacher‐researcher within the dimensions of pedagogical discourse. The chosen research methods include a complex of interrelated general scientific and specific scientific methods, such as terminological analysis, synthesis, systematization, and generalization. The primary sources for the study are the works of D. Kozlov, memories of specialists about a colleague, and direct communication with the Doctor of Pedagogical Sciences, Dmytro Oleksandrovych Kozlov. At the age of 32, the young researcher underwent a complex heart surgery, resulting in a second‐degree disability. Consequently, Dmytro Oleksandrovych's subsequent scientific work became the result of truly superhuman efforts, attesting not only to his hard work but also to the extraordinary abilities of the educator: аt the age of 35, he successfully defended his candidate dissertation, and at the age of forty‐one, he defended his doctoral dissertation. The article emphasizes the researcher's development, teaching activities, scientific partnership between the academic advisor and the doctoral student, and the personal traits of the individual, including intellectuality, erudition, philosophical optimism, tolerance, moral virtues, dedication to the cause, and a willingness to share knowledge. The works of the teacher‐researcher allow for understanding the linguistic and creative individuality of the teacher‐researcher with a broad range of knowledge and a penetrating and inventive mind. The concept of "innovative culture of personality" is proposed by the researcher as a dynamic characteristic of an individual, encompassing readiness, abilities, and capacities for the creation, perception, dissemination, and verification of innovations. It involves mastering key qualities such as creativity, intuition, risk‐taking, ambition, boldness, and foresight. The result of the researcher's creative talent is the developed concept of innovative culture and its formation during the managerial training of an educational institution leader.
Опис
Ключові слова
Дмитро Олександрович Козлов, особистість, викладач‐дослідник, педагогічний дискурс, наукове партнерство, індивідуальність, інноваційна культура особистості, Dmytro Oleksandrovych Kozlov, personality, teacher‐researcher, pedagogical discourse, scientific partnership, creative individuality, innovative culture of personality
Бібліографічний опис
Семеног О. Особистість викладача‐дослідника у вимірах педагогічного дискурсу [Текст] / О. Семеног , О. Козлова, Ю. Штика // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. А. Біда та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2023. – № 5-6 (129-130). – С. 339–351. – DOI: 10.24139/2312‐5993/2023.05‐06/339‐351