Основи соціального партнерства соціального педагога освітнього закладу щодо профілактики адиктивної поведінки учнів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
У статті проаналізовано сучасний стан соціального партнерства соціального педагога освітнього закладу з питань профілактики адиктивної поведінки учнів. Акцентовано увагу на важливості такої діяльності в умовах становлення школи як відкритої соціально-педагогічної системи. Виділені актуальні завдання для подальшого розвитку соціального партнерства соціальних педагогів щодо профілактики адиктивної поведінки.
In the article the modern situation of social partnership of social teacher of school is analyzed on questions of prophylaxis of addictive behavior of pupils. Attention is accented on importance of such activity in the conditions of becoming of school as of the socially pedagogical system. Tasks are selected is selected for development of social partnership social teachers on the prophylaxis of addictive behavior.
Опис
Ключові слова
соціальне партнерство, внутрішньоінтеграційні процеси, зовнішньоінтеграційні процеси, загальноосвітній заклад як відкрита соціально- педагогічна система, соціальні інститути, соціальний педагог, адиктивна поведінка, профілактика, учні, social partnership, internal integration processes, general establishment processes, school as of the socially pedagogical system, social institutes, social teacher, addictive behavior, prophylaxis, pupils
Бібліографічний опис
Клочко, О. О. Основи соціального партнерства соціального педагога освітнього закладу щодо профілактики адиктивної поведінки учнів [Текст] / О. О. Клочко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, О. В. Єременко, О. В. Михайличенко [та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2011. – № 3 (13). – С. 21–32.