Використання проектних технологій навчання на спеціальному фізичному практикумі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ ім. А. С. Макаренка
Анотація
Проектна технологія навчання забезпечує процес взаємодії між студентом і викладачем на основі співпраці і педагогічної підтримки розвитку. Студент в ході проектної роботи з носія готових знань перетворюється в організатора пізнавальної діяльності, що стимулює інтерес до певних проблем, самостійне оволодіння новими знаннями і на їх основі набуття практичних навичок розв'язання однієї або цілої низки творчих задач. Проектна діяльність на спеціальному фізичному практикумі дає можливість гармонійно поєднати теоретичні знання з практичними навичками, сприяє розвитку творчих здібностей студентів.
The project technology of teaching provides the process of interaction between a student and a teacher on the basis of cooperation and pedagogical development support.   Student during the project work with the carrier of ready-made knowledge becomes an organizer of cognitive activity, which stimulates interest in certain problems, the independent mastering of new knowledge and on their basis the acquisition of practical skills in solving one or a whole range of creative tasks.  The project activity at the special physical workshop enables harmoniously to combine theoretical knowledge with practical skills, contributes to the development of creative abilities of students.
Опис
Ключові слова
проект, проектна технологія, дослідницькі проекти, мікросвіт, спеціальний фізичний практикум, лабораторні роботи з фізики мікросвіту, project, design technology, research projects, microcosm, special physical practice, laboratory work on microcosm physics
Бібліографічний опис
Салтикова, А. І. Використання проектних технологій навчання на спеціальному фізичному практикумі [Текст] / А. І. Салтикова, В. М. Стома // Сучасні проблеми експериментальної, теоретичної фізики та методики навчання фізики : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, м. Суми, 12-13 квітня 2017 р. / за ред. О. М. Завражної. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – С. 62–67.