«Формат» тіла і неможливість його реалізації в новелі «Інвалідка» Марка Черемшини

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті досліджується дискурс тілесності в новелі «Інвалідка» українського письменника кінця ХІХ – початку ХХ ст. Марка Черемшини. Чоловіче й жіноче тіло потрактовується як ключ в осмисленні ідейного спрямування, тематико-проблемного діапазону, сюжетно-композиційної специфіки та образотворчого потенціалу твору. Війну в новелі автор констатує як головну причину нереалізації жіночого й чоловічого тіла, психологічної травми героїв, а також руйнування родини, роду, засад громади.
The article explores the body discourse in the short story "Invalidka" by Ukrainian writer of the end of the 19th and the beginning of the 20th century Marko Cheremshyna. The male and female bodies are interpreted as a key to understanding the ideological direction, thematic and problematic range, the plot and compositional specificity and the visual potential of the work. The author notes the war in the story as a main reason for the non-realization of the female and male bodies, the psychological trauma of the heroes, as well as the destruction of the family, the family, the foundations of the community.
Опис
Ключові слова
тіло, травма, мораль, війна, ідентичність, інстинкти, body, trauma, morality, war, identity, instincts
Бібліографічний опис
Горболіс, Л. М. «Формат» тіла і неможливість його реалізації в новелі «Інвалідка» Марка Черемшини / Л. М. Горболіс // Прикарпатський вісник Наукового товариства імені Шевченка. Слово. – 2022. – № 17 (65). – С. 293–303.– DOI: 10.31471/2304-7402-2022-17(65)-293-303
Зібрання