Вивчення редакторів растрової графіки на гурткових заняттях з інформатики

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021-12
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Кваліфікаційне дослідження присвячене дослідженню педагогічного потенціалу використання хмарних сховищ даних для удосконалення освітнього процесу в системі середньої освіти. У першому розділі «Гурткові заняття в системі позаурочної роботи ЗЗСО» на основі аналізу науково-педагогічних джерел охарактеризовано зміст, особливості та вимоги до організації гурткових занять, уточнено особливості організації гурткових занять з інформатики. У другому розділі «Растрова графіка та особливості її вивчення на гурткових заняттях з інформатики» охарактеризовано особливості комп’ютерної графіки як сучасного напряму в інформатиці, подано аналіз редакторів растрової графіки, описано особливості опанування растрової графіки та редакторів растрової графіки за шкільною програмою з інформатики, а також подано авторські матеріали щодо планування роботи гуртка з вивчення растрової графіки та редакторів растрової графіки. Наведено приклад одного із занять. Практичне значення одержаних результатів полягає у систематизуванні теоретичних матеріалів за темою роботи, що дає змогу їх подальшого використання у наступних педагогічних дослідженнях.
Qualification research is devoted to the study of the pedagogical potential of using cloud data warehouses to improve the educational process in secondary education. The first section "Group classes in the system of extracurricular activities ZSSO" based on the analysis of scientific and pedagogical sources describes the content, features and requirements for the organization of group classes, clarifies the features of the organization of group classes in computer science. The second section "Raster graphics and features of its study in computer science classes" describes the features of computer graphics as a modern direction in computer science, presents an analysis of raster graphics editors, describes the features of mastering raster graphics and raster graphics editors in the school curriculum in computer science. author's materials on planning the work of the raster graphics study group and raster graphics editors are also presented. An example of one of the classes is given. The practical significance of the results is to systematize theoretical materials on the topic of work, which allows their further use in future pedagogical research.
Опис
Ключові слова
інформатика, освітній процес, растрові редактори, computer science, educational process, raster editors
Бібліографічний опис
Лантух, І. М. Вивчення редакторів растрової графіки на гурткових заняттях з інформатики [Текст] : магістер. робота / І. М. Лантух ; науковий керівник Н. В. Дегтярьова. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 66 с.