Проектування знань з основ нанотехнологій в професійну діяльність майбутнього вчителя фізики

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
РВВ КДПУ ім. В. Винниченка
Анотація
Аналіз наукової, методичної та навчальної літератури свідчить, що є певні проблеми у формуванні світогляду майбутнього учителя фізики. Вони пов‘язані з недостатнім науково- методичним потенціалом змісту навчання фізики. Підсилити його можливо при вивченні основ нанотехнологій. Отже, є необхідним включення понять нанотехнологій в загальний перелік фундаментальних фізичних термінів і уявлень. Особливу увагу слід приділити відбору матеріалу з нанотехнологій при навчанні студентів – майбутніх учителів. Основним джерелом отримання інформації з галузі нанотехнологій повинні бути курси фізики, де уявлення і поняття наносвіту можна поступово системно вводити спочатку як окремі питання загального курсу фізики, а потім більш поглиблено - на спеціальних курсах. Завдяки комплексному підходу та системності під час навчання основам нанотехнологій студент не тільки набуває знання, уміння та навички, а й розвиває здібності проектування їх у свою майбутню професійну діяльність.
The analysis of scientific, methodological and educational literature shows that there are certain problems in shaping the outlook of the future teacher of physics. They are associated with insufficient scientific- methodical potential of the content of teaching physics. It is possible to strengthen it while studying the foundations nanotechnology Consequently, it is necessary to include the notions of nanotechnology in the general list fundamental physical terms and concepts. Particular attention should be paid to the selection of material from Nanotechnology in the training of students - future teachers. The main source of receipt information on the field of nanotechnology should be physics courses, where the concepts and concepts of the nanoscience can be gradually introduced systematically as separate questions of the general course of physics, as well then more deeply - at special courses. Due to the complex approach and systemicity While studying the basics of nanotechnology, the student not only acquires knowledge, skills and skills, but also and develops the ability to design them in their future professional activities.
Опис
Ключові слова
вивчення нанотехнологій, наноосвіта, системність, комплексний підхід, професійна діяльність, nanotechnology study, nano ntudies, systemic, Integrated Approach, professional activity
Бібліографічний опис
Салтикова, А. І. Проектування знань з основ нанотехнологій в професійну діяльність майбутнього вчителя фізики [Текст] / А. І. Салтикова, О. М. Завражна // Наукові записки. Серія : Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. – Вип. 9, Ч. 1. – С. 143–150.