Формування бізнес-культури студентів в процесі їх фахової підготовки. Проблеми та технологія

Ескіз недоступний
Дата
2017-10
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
«Baltija Publishing»
Анотація
В даній роботі зазначено, що головна проблема, яка розв’язується за допомогою технології, – цілеспрямоване управління формуванням бізнес-культури. Процес професійного навчання і виховання, на нашу думку, виявив себе як спосіб функціонування педагогічної системи, змістом якої є розвиток студентів, а цілями – формування, творчого мислення і здатності до професійної культури праці. Виходячи з розуміння нами цілепокладання як людської здатності ставити перед собою свідомі цілі й реалізовувати їх, ми визначили, що специфіка підходу з позицій технології формування бізнес-культури полягала в гарантованості досягнення процесом поставлених цілей.
In this paper, it is noted that the main problem that is solved with the help of technology is the purposeful management of the formation of business culture. The process of professional training and education, in our opinion, has shown itself as a way of functioning of the pedagogical system, the content of which is the development of students, and the goals - the formation, creative thinking and the ability to professional culture of work. Based on our understanding of goal-setting as the human ability to set ourselves conscious goals and realize them, we determined that the specific approach from the standpoint of the technology of forming a business culture was to guarantee the achievement of the goals of the goals.
Опис
Ключові слова
бізнес-культура студентів, фахова підготовка, проблеми формування, технологія формування, процес навчання, business culture of students, professional training, formation problems, technology formation, learning process
Бібліографічний опис
Коваленко, О. В. Формування бізнес-культури студентів в процесі їх фахової підготовки. Проблеми та технологія [Текст] / О. В. Коваленко // Modern methods, innovations and operational experience in the field of psychology and pedagogics : International research and practice conference, conference proceedings, October 20-21, 2017. – Lublin : «Baltija Publishing», 2017. – P. 136–138.