Вплив спортивних свят на формування мотивації учнів 12–13 років до занять фізичними вправами

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
Магістерська робота присвячена питанню підвищення рівня мотивації учнів 12–13 років до занять фізичними вправами. З цією метою розроблено та експериментально перевірено програму мотивації учнів 12–13 років до занять фізичними вправами шляхом організації та проведення спортивних свят. Розроблена програма ґрунтувалася на таких принципах: гармонійного розвитку особистості, зв’язку з життєдіяльністю; оздоровчої спрямованості; свідомості й активності; наочності; доступності та індивідуалізації; систематичності; самостійності та самоорганізації. Для результативного впровадження програми, заняття фізичними вправами організовувалися і проводилися у позакласний час. Широко застосовувалася батарея ефективних методів стимулювання дітей до відвідування цих занять. Реалізація кожного з методів підкріплювалися підбором відповідних засобів впливу на мотиваційну сферу учнів. До реалізації програми активно залучалися вчителі, батьки та учнів інших класів. До вже запланованих в межах позакласної роботи спортивних заходів, нами було організовано та впроваджено ще 3 додаткових заходи з орієнтувальною (вступною), розвивальною (основною) та закріплюючою (заключною) частинами. Ефективність програми доведено суттєво вищою різницею у досліджуваних показниках в основній групі, у порівнянні з контрольною. Це говорить про ефективність розробленої нами програми мотивації учнів 12–13 років до занять фізичними вправами шляхом організації та проведення спортивних свят.
The master's thesis is devoted to increasing the level of motivation of students aged 12–13 to exercise. To this end, a program of motivation of students aged 12–13 to exercise by organizing and conducting sports holidays has been developed and experimentally tested. The developed program was based on the following principles: harmonious development of personality, connection with life; health orientation; consciousness and activity; clarity; accessibility and individualization; regularity; independence and self-organization. For the effective implementation of the program, physical education classes were organized and conducted in extracurricular activities. A battery of effective methods of encouraging children to attend these classes has been widely used. The implementation of each of the methods was supported by the selection of appropriate means of influencing the motivational sphere of students. Teachers, parents and students of other classes were actively involved in the implementation of the program. In addition to the already planned extracurricular sports activities, we organized and implemented 3 additional activities with orientation (introductory), development (main) and consolidating (final) parts. The effectiveness of the program is proved by a significantly higher difference in the studied indicators in the main group, compared with the control. This indicates the effectiveness of our program to motivate students aged 12–13 to exercise through the organization and conduct of sports holidays.
Опис
Ключові слова
спортивне свято, мотивація, формування, учні 12-13 років, заняття, фізичні вправи, sports holiday, motivation, formation, pupils 12-13 years, classes, exercise
Бібліографічний опис
Клепальський, Д. М. Вплив спортивних свят на формування мотивації учнів 12–13 років до занять фізичними вправами [Текст] : магістер. робота / Д. М. Клепальський ; науковий керівник М. О. Лянной. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 63 с.