Особливості побудови фітнес-програм силового спрямування для дівчат 16–17 років залежно від рівня фізичної підготовленості

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Актуальність. Аналіз чинників, що зумовлюють виникнення в учнів старшої школи різних патологічних станів, свідчить про недоліки фізичного виховання у школі та позашкільних формах роботи, що впливають на стан здоров’я та фізичну підготовленість старшокласників. У сучасних наукових дослідженнях припускається, що теоретико-методологічне обґрунтування інтеграції фітнесу в систему шкільної фізкультурної освіти сприятиме підвищенню рівня фізичної підготовленості та мотивації до занять фізичними вправами підлітків, їх фізичному розвитку, зміцненню здоров'я, соціалізації і самовизначенню. Методи дослідження. Аналіз та узагальнення науково-методичної літератури, педагогічний експеримент, педагогічне спостереження, психолого-педагогічні методи, тестування, методи математичної статистики. Результати роботи. Розробляючи фітнес-програми силового спрямування, ми враховували фізичну працездатність старшокласниць. Результати тестування засвідчують, що рівень фізичної підготовленості дівчат старшого шкільного віку невисокий. Середній рівень компетентності старшокласниці мають переважно за показниками сили та швидкісно-силових якостей. Низький рівень компетентності за показниками фізичної підготовленості виявлено за розвитком швидкості, гнучкості, витривалості й спритності. Отже, рівень фізичної підготовленості дівчат старшого шкільного віку переважно низький або середній, що зумовлює необхідність додаткових і цілеспрямованих занять фізичними вправами. Після застосування у процесі занять із застосуванням фітнес-програм силового спрямування результати педагогічного експерименту дали змогу стверджувати, що в учнів вірогідно (Р < 0,001) поліпшився рівень фізичної підготовленості. Висновки. Виходячи із цієї концепції, нами запропоновано оздоровчу рекреаційну програму для дівчат старшої школи, що включає у себе процес гармонійного розвитку фізичних якостей, підвищення рівня фізичної підготовленості на основі застосування засобів силового фітнесу.
The analysis of the factors, that causes the emergence of different pathological conditions of high-school students, demonstrates the disadvantages of physical education at schools’ and out-of-schools’ ways of work, that affect the high-school students’ health condition and physical preparedness. In the modern scientific researches, it is assumed that theoretical and methodological reasoning of imposition of fitness into the system of school’s physical education will contribute to the improvement of physical preparedness and motivate to physical activities, physical development, health promotion, socialization and self-determination among teenagers. Research methodology. The research and generalization of scientific and methodical literature, educational experiment, pedagogical monitoring, psychological and educational methods, testing, the methods of mathematical statistics. The results of the study. We took into consideration physical efficiency of high-school girls by developing strength fitness programs. The results of the testing show that the level of physical preparedness of highschool girls is low. The high-school girls predominantly have the average level of competency within strength and strength-speed quality. The low level of competency in physical preparedness is detected within speed, flexibility, endurance and agility. Therefore, the level of physical preparedness of high-school girls is predominantly low or average, resulting in necessity of additional and focused physical activity. Following the application of training using the strength fitness programs, the results of the pedagogical experiment prompt the conclusion that the level of students’ physical preparedness was improved (Р < 0,001). Conclusions. Considering this concept, we proposed recreational program for high-school girls, which includes the process of harmonious development of physical qualities based on use of means of strength training.
Опис
Ключові слова
старшокласниці, фітнес-програми силового спрямування, фізична підготовленість, high-school girls, strength fitness programs, physical preparedness
Бібліографічний опис
Ващук О. Особливості побудови фітнес-програм силового спрямування для дівчат 16–17 років залежно від рівня фізичної підготовленості [Текст] / О. Ващук // Олімпійський та параолімпійський спорт : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [гол. ред. П. Ф. Рибалко, редкол.: С. І. Атаманюк, Д. В. Бермудес, А. В. Гакман та ін.]. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2023. – Вип. 3. – С. 5–9. – DOI: 10.32782/olimpspu/2023.3.1