Адміністративно-правові аспекти забезпечення управлінських процесів у сфері правового регулювання економічних правовідносин

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У цій роботі змістовно відображена спроба здійснення юридичного аналізу ключових адміністративно-правових аспектів регулювання економічних правовідносин з тих об’єктивних причин, що думки правників з приводу порушеного питання мають звужений характер, адже пов’язані з обґрунтуванням того чи іншого підходу, що свідчить про відсутність комплексності юридичного погляду. Відомо, що з об’єктивних причин сформувалися правові механізми та конструкції регулювання суспільних відносин особливими видами правових норм – нормами адміністративного права. Як наслідок, склалася практика використання та застосування адміністративно-правових норм у різних сферах життєдіяльності суспільства. Не є винятком з указаного правила і галузь економічних суспільних відносин, де різнофункціональні управлінські процеси набувають своїх особливостей внаслідок специфіки перебігу та розвитку економічних процесів. Відповідно, в роботі розглянуті загальні правові тенденції зазначеного питання. Зокрема, обґрунтовано розуміння адміністративно-правового регулювання та управління економічними відносинами як адміністративно-управлінського характеру діяльність у сфері економіки, що здійснюється державними, муніципальними та іншими уповноваженими на це органами й установами у формі різних правових, організаційних та фінансово-економічних регулюючих й управлінських заходів з метою оптимального узгодження між собою публічних і приватних інтересів, забезпечення їх охорони та захисту, а також з метою вирішення різних оперативних економічних питань. Також розглянуто питання, що стосуються змісту державної економічної політики та окремих правових засобів та механізмів адміністративно-правового характеру, у т.ч. такі форми адміністративно-правового управління у сфері економіки, як регулювання господарської діяльності, управління поточними справами та господарський нагляд (контроль).
This work substantively reflects the attempt to conduct a legal analysis of key administrative and legal aspects of the regulation of economic relations for the objective reasons that the opinions of lawyers on the issue are narrow, because they are related to the justification of a particular approach, indicating the lack of complexity of the legal view. It is known that for objective reasons, they were formed legal mechanisms and structures for regulating public relations by special types of legal norms – the rules of administrative law. As a result, there is a practice of using and applying administrative and legal norms in various spheres of society. Is no exception to this rule is the branch of economic relations, where multifunctional management processes acquire their features due to the specifics of the course and development of economic processes. So, the work considers the general legal trends of this issue. In particular, the understanding of administrative and legal regulation and management of economic relations as an administrative and managerial activity in the field of economy carried out by state, municipal and other authorized bodies and institutions in the form of various legal, organizational and financial-economic regulatory and administrative measures in order to optimally reconcile public and private interests, ensure their protection and defense, as well as to address various operational economic issues. The article also considers issues related to the content of state economic policy and certain legal means and mechanisms of administrative and legal nature, including such forms of administrative and legal management in the field of economics as regulation of economic activity, management of current affairs and economic supervision (control).
Опис
Ключові слова
адміністративне право, administrative law, регулювання, regulation, економічні відносини, economic relations, управління, management, контроль, control, нагляд, supervision
Бібліографічний опис
Апаров, А. М. Адміністративно-правові аспекти забезпечення управлінських процесів у сфері правового регулювання економічних правовідносин [Текст] / А. М. Апаров // Правові новели : науковий юридичний журнал. – 2020. – № 11. – С. 240–249.
Зібрання