Вплив рухливих ігор на рівень фізичної підготовленості молодших школярів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У науковій роботі розглянуто теоретико-методичні основи обґрунтування та використання рухливих ігор на уроці фізичної культури з дітьми молодших класів. Визначено, що рухова активність є невід’ємною частиною кожного молодшого школяра так як в цьому віковому періоді формуються всі основи культури рухів. З’ясовано, що вибір гри для уроку фізичної культури базується на основі завдань уроку, віку, статі та фізичного розвитку учнів, спрямовані на комплексне вдосконалення фізичних якостей, та має сприяти розвитку оздоровчих, освітніх і виховних завдань. Досліджено, що застосування розробленої методики з використанням рухливих ігор на уроках фізичної культури дозволило підвищити рівень фізичної підготовленості досліджуваних учнів молодшого шкільного віку.
The scientific work considers the theoretical and methodological bases of substantiation and use of moving games in the lesson of physical culture with children of junior classes. It has been determined that motor activity is an integral part of every junior high school student, as all the foundations of movement culture are formed at this age. It was found that the choice of game for a physical education lesson is based on the objectives of the lesson, age, gender and physical development of students, aimed at comprehensive improvement of physical qualities, and should promote the development of health, educational and upbringing tasks. It is investigated that the application of the developed technique with the use of moving games in physical education lessons allowed to increase the level of physical fitness of the studied students of primary school age.
Опис
Ключові слова
молодший шкільний вік, рухливі ігри, фізичний розвиток, фізична підготовленість, урок фізичної культури, фізичні якості, фізичні вправи, рухова активність, primary school age, moving games, physical development, physical training, physical education lesson, physical qualities, physical exercises, motor activity
Бібліографічний опис
Баранюк, Т. Ю. Вплив рухливих ігор на рівень фізичної підготовленості молодших школярів [Текст] : магістер. робота / Т. Ю. Баранюк ; науковий керівник Т. О. Лоза. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – 88 с.