Наскрізна програма практик для студентів спеціальності 014.11 Середня освіта. Фізична культура

Анотація
Програма носить наскрізний характер і дає повне уявлення про систему практичної підготовки за відповідною кваліфікаційною підготовкою, формує у студентів практичні навички професійної діяльності з обраного фаху. Ключові слова: Програма передбачає планове, поетапне засвоєння студентами практичних і професійних навичок та застосування в реальних умовах теоретичних знань, отриманих при вивченні дисциплін психологічно-педагогічного та медично-біологічного циклів навчальних програм. Для кожного етапу практики програма дає рекомендації щодо оформлення звітної документації та пояснення до її упорядкування. Навчально-методичний посібник – це навчально-методичний комплекс, який розрахований на студентів, магістрантів, вчителів фізичної культури, викладачів ВНЗ, методистів.
The program carries through character and gives the complete picture of the system of practical preparation after the proper qualifying preparation, forms for students practical skills of professional activity from a select profession. Keywords: The program foresees the stage-by-stage mastering planned, the students of practical and professional skills and application in the real terms of theoretical knowledges, got at the study of disciplines psychologically pedagogical and medical-biological cycles of on-line tutorials. For every stage of practice the program gives recommendation in relation to registration of current document and explanation to its arrangement. A educational methodological manual is a educational methodological complex, which is counted on students, magistrantiv, teachers of physical culture, teachers of INSTITUTE of higher, methodists.
Опис
Неперервна практика передбачає включення до систематичної педагогічної діяльності протягом усього терміну навчання у вищому педагогічному навчальному закладі наступних видів: – виробнича педагогічна практика в молодшій школі для студентів 2 курсу; – виробнича педагогічна практика у загальноосвітній школі для студентів 3 курсу спеціалізації «Фізична культура» та напряму підготовки «Спорт»; – виробнича педагогічна практика за профілем майбутньої роботи для студентів 4 курсу; – виробнича педагогічна практика у загальноосвітніх навчальних закладах для магістрів 2 курсу; – асистентська практика у ВНЗ для магістрів 2 курсу. Ця система передбачає поступове ускладнення діяльності від курсу до курсу, виходячи із цілей і завдань навчання на кожному етапі професійної підготовки, ступеня теоретичної забезпеченості і ступеня самостійності студентів у процесі діяльності, рівня підготовки та індивідуальних особливостей студентів.
Ключові слова
педагогічна практика, фізична культура, молодший школярі, основна школа, старші школярі, асистентська практика, практика у ВНЗ, pedagogical practice, physical culture, junior schoolboys, basic school, senior schoolboys, assistant practice, practice, in the institute of higher
Бібліографічний опис
Наскрізна програма практик для студентів спеціальності 014.11 Середня освіта. Фізична культура [Текст] : навчально-методичний посібник / Л. І. Прокопова, Т. О. Лоза, С. В. Гвоздецька та ін. – Суми, 2017. – 211 с.