"Азійське економічне диво": сутність та передумови становлення інноваційної політики (на прикладі Японії)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Випускну кваліфікаційну роботу, присвячена вивчено одній із проблем загальної історії. «Економічному диву» східних країн та комплексному теоретико-методологічному, аналітичному й економіко-інституційному обґрунтуванню впливу державного регулювання на структурні трансформації в системі національної економіки( На прикладі Японії). Проведено дослідження економічних і політичних реформ в Японії. Проаналізовано основні реформи, які були зроблені японським урядом. Зроблено висновок щодо доцільності втілення японських реформ. Розглянуто еволюцію особливостей та механізмів здійснення структурних змін в Японії, що призвели до формування нині існуючих високоефективних ринкових економік. Значну увагу в роботі присвячено дослідженню проблем становлення економіки в окупаційний період, та вплив іноземних капіталів на внутрішній ринок. Дане дослідження розкриває політичні та соціальні аспекти становлення та розвиток економічної моделі Японії. Проведене дослідження передумов та факторів формування феномену «економічного дива» дозволило нам виділити загальні передумови формування «економічного дива», які були притаманні всім дослідженим країнам: перехід від централізованого адміністрування до ринкової економіки; освоєння техніки та запровадження результатів науково-технічного прогресу; орієнтація економіки на експорт; активізація внутрішнього ринку; активний розвиток підприємництва.
The final qualifying work is devoted to one of the problems of general history. "Economic miracle" of the eastern countries and a comprehensive theoretical and methodological, analytical and economic-institutional justification of the impact of state regulation on structural transformations in the national economy (On the example of Japan). A study of economic and political reforms in Japan. The main reforms made by the Japanese government are analyzed. A conclusion was made as to the expediency of implementing Japanese reforms. The evolution of features and mechanisms of structural changes in Japan, which led to the formation of existing highly efficient market economies, is considered. Considerable attention is paid to the study of the problems of economic formation during the occupation period, and the impact of foreign capital on the domestic market. This study reveals the political and social aspects of the formation and development of Japan's economic model. The study of the preconditions and factors of the phenomenon of "economic miracle" allowed us to identify the general preconditions for the formation of "economic miracle", which were common to all countries studied: the transition from centralized administration to a market economy; mastering technology and introducing the results of scientific and technological progress; export orientation of the economy; activation of the internal market; active development of entrepreneurship.
Опис
Ключові слова
економічне диво, інституційні реформи, фінансова стабілізація, ринкова економіка, економічний розвиток, монополія, інновація, фінансова мильна бульбашка, economic miracle, institutional reforms, financial stabilization, market economy, economic development, monopoly, innovation, financial bubble
Бібліографічний опис
Таратун, Л. О. "Азійське економічне диво": сутність та передумови становлення інноваційної політики (на прикладі Японії) [Текст] : магістер. робота / Л. О. Таратун ; науковий керівник В. В. Михтуненко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 95 с.