Новітнє зібрання творів Василя Стефаника

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті здійснено огляд тритомного (у чотирьох книгах) ювілейного видання творів українського письменника Василя Стефаника. Констатовано, що зібрані у виданні листи, художні твори (новели, оповідання, поезії в прозі), переклади творів письменника слов’янськими, романо-германськими, а також китайською мовами (що в різний час були надруковані за кордоном і в Україні як відомими, так і маловідомими видавництвами), репринтні видання прижиттєво опублікованих збірок «Синя книжечка» (1899), «Камінний хрест» (1900) «Дорога» (1901), «Моє слово» (1905), «Земля» (1926), «Твори» (1933). Систематизовані в томах матеріали вигранюють постать Василя Стефаника – талановитого письменника-модерніста, громадського діяча, особистості з вразливою душею і багатим внутрішнім світом.
The article reviewed a three-volume (in four books) anniversary edition of the works of Ukrainian writer Vasyl Stefanyk. It was stated that the collection included letters, works of art (short stories, stories, poetry in prose), translations of the writer's works in Slavic, Romano-Germanic, as well as Chinese languages, which had been published at different times abroad and in Ukraine in well-known, and little-known publishers, reprinted editions of the lifetime published collections "Blue Book" (1899), "Stone Cross" (1900), "Road" (1901), "My Word" (1905), "Earth" (1926), "Works»(1933). The materials, systematized in volumes, shown the figure of Vasyl Stefanyk as a talented modernist writer, public figure, a person with a vulnerable soul and a rich inner world.
Опис
Ключові слова
проза, модерніст, переклад, епістолярій, національна своєрідність, prose, modernist, translation, epistolary, national originality
Бібліографічний опис
Горболіс, Л. М. Новітнє зібрання творів Василя Стефаника [Текст] / Л. М. Горболіс // Філологічні трактати. – 2021. – № 2, т. 13. – С. 104–106.– Рец. на кн.: Стефаник В. Зібрання творів : у 3 т., 4 кн. / редкол.: С. І. Хороб (голова) та ін.– Івано-Франківськ : Місто НВ, 2020.
Зібрання