Наука співу О. Мишуги у контексті сучасної вокальної педагогіки

Анотація
Магісторське дослідження присвячено важливій у вокальній педагогіці темі. Аналіз теоретичних основ творчої спадщини українського співака О. Мишуги розкриває становлення відчизняної мистецької педагогіки в середніх та вищих спеціалізованих закладах України, наукові підходи до вивчення спадщини О. Мишуги та основні поняття дослідження та педагогічні ідеї видатного співака-педагога. У роботі розглядаються практичні основи змісту творчої школи О. Мишуги у контексті розвитку мистецької педагогіки, а саме: основоположні принципи школи О. Мишуги, новаторські методи, види та форми організації педагогічної та виконавської діяльності, головні етапи педагогічної дільності О. Мишуги та її вплив на розвиток вітчизняної й зарубіжної мистецької педагогіки в творчих надбаннях його учнів.
The analysis of theoretical bases of creative inheritance of the Ukrainian singer О. Myshuha exposes becoming of відчизняної of artistic pedagogics in the middle and higher specialized establishments of Ukraine, scientific going near the study of inheritance of О. Myshuha and basic concepts of research and pedagogical ideas of prominent singer-teacher. Practical bases of maintenance of creative school of О. Myshuha are in-process examined in the context of development of artistic pedagogics, namely: fundamental principles of school of О. Myshuha, innovative methods, kinds and forms of organization of pedagogical and carrying out activity, main stages of pedagogical дільності of О. Myshuha and her influence on development of home and foreign artistic pedagogics in creative acquisitions of his students.
Опис
Ключові слова
співак-педагог О. Мишуга, педагогічна та виконавська діяльність, творчий доробок О. Мишуги, новаторські принципи, singer-teacher О. Myshuha, pedagogical and carrying out activity, методи, creative work of O. Myshuha, innovative principles, methods
Бібліографічний опис
Кнопік, А. В. Наука співу О. Мишуги у контексті сучасної вокальної педагогіки [Текст] : магістер. робота / А. В. Кнопік ; науковий керівник Л. А. Бірюкова. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 101 с.