Педагогічні умови управління розвитком професійної компетентності вчителя нової української школи

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
Сучасна реформа освіти передбачає перетворення освітнього процесу на інноваційне середовище. Проте, цей процес вимагає від педагога постійного розвитку у професійній діяльності, особливо, творчого зростання задля вдосконалення професійних компетентностей. Для досягнення мети використано загальнонаукові методи теоретичного рівня. З метою визначення стану та теоретичного обґрунтування сутності феномену «професійна компетентність учителів Нової української школи», використовувалися методи аналізу та узагальнення наукових даних, представлених у філософських, психолого-педагогічних, навчально-методичних та інструктивно-методичних джерелах для визначення основних педагогічних умов управління професійною компетентністю учителів Нової української школи. У дослідженні розглядаються педагогічні умови управління розвитком професійної компетентності педагогів Нової української школи. Ці умови передбачають створення належних умов для розвитку професійних компетентностей вчителя у закладах середньої освіти; використання в освітньому процесі пізнавальних ситуацій, що спонукають молодих учителів до усвідомлення цілей, змісту і засобів крізь призму культурної відповідності історичним та соціальним обставинам; пізнання учителем самого себе та своїх намірів; свідоме планування кожним вчителем змін у собі, викликаних потребами професії, спілкуванням і співпраці з іншими.
Modern education reform involves the transformation of the educational process into an innovative environment. However, this process requires the teacher to constantly develop in professional activities, especially creative growth in order to improve professional competencies. The general scientific methods of theoretical level were used to achieve the goal. The methods of analysis and generalization of scientific data presented in philosophical, psychological, pedagogical, educational and instructional conditions of professional competence management of teachers of the New Ukrainian School were used in order to determine the state and theoretical substantiation of the phenomenon of “professional competence of teachers of the New Ukrainian School”. The study considers the pedagogical conditions of professional competence development management of the New Ukrainian School teachers. These conditions provide for the creation of appropriate conditions for the development of professional competencies of teachers in secondary educational institutions; the use of cognitive situations in the educational process that encourage young teachers to understand the goals, content and means through the prism of cultural relevance to historical and social circumstances; knowing him/herself and his/her intentions; conscious planning the changes in themselves caused by the needs of the profession, communication and cooperation with others.
Опис
Ключові слова
професійні компетентності, заклади середньої освіти, молоді вчителі, пізнавальні ситуації, Нова українська школа, professional competencies, secondary educational institutions, young teachers, cognitive situations, New Ukrainian school
Бібліографічний опис
Проценко, І. І. Педагогічні умови управління розвитком професійної компетентності вчителя нової української школи [Текст] / І. І. Проценко, М. М. Бикова // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [голова редкол. О. С. Чашечникова ; редкол.: В. Г. Бевз, Н. В. Бровка, В. Ватсон та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2020. – Вип. 1 (15). – С. 112–118. – DOI: 10.5281/zenodo.4450362.