Левкас: технологія, виразні можливості та застосування в курсі вивчення дисципліни «Робота в матеріалі»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
Методичні рекомендації з вивчення технології, виразних можливостей та застосування левкаса в курсі дисципліни «Робота в матеріалі» призначені для надання допомоги студентам денної та заочної форми навчання. Пропоновані матеріали підготовлено згідно з чинними стандартами вищої освіти. Видання містить відомості щодо мети, завдань і обсягів вивчення, рекомендації з практичного застосування і перевірки набутих знань і навичок згідно з критеріями до практичних результатів навчання за Освітньою програмою спец. 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» за урахування нормативно-правової бази щодо організації освітнього процесу в Університеті.
Methodical recommendations for the study of technology, expressive capabilities and the use of levkas in the course of the discipline «Work in the material» are designed to help full-time and part-time students. The proposed materials are prepared in accordance with current standards of higher education. The publication contains information on the purpose, objectives and scope of study, recommendations for the practical application and testing of acquired knowledge and skills in accordance with the criteria for practical learning outcomes of the Educational Program specialty 023 «Fine Arts, Decorative Arts, Restoration» taking into account the regulatory framework for the organization of the educational process at the University.
Опис
Ключові слова
левкас, робота в матеріалі, технологія, виразні можливості, застосування, levkas, work in the material, technology, expressive possibilities, application
Бібліографічний опис
Левкас: технологія, виразні можливості та застосування в курсі вивчення дисципліни «Робота в матеріалі» [Текст] : методична розробка для студентів спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 02 «Культура і мистецтво» / укладачі: О. К. Зав’ялова, Н. М. Кохан. – Суми, 2022. – 32 с.