Пріоритети політики «освіченого гетьманату» К. Розумовського

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
Устатті праналізовано пріоритетні напрями та зміст політики «освіченого гетьманату» Н. Розумовського, визначені їх якісні та кількісні показники; доведено, що високий рівень освіченості українців у XVIII ст. досягався завдяки діяльності розгалуженоїмережізакладів національного шкільництва.
K. Rozumovskiy's priority directions and maintenance of politics of «enlightened hetmanat» are analysed in the article, their quality and quantitative indexes are certained; the high level of Ukrainians' education in XVIII of century was arrived due to activity of the widely developed network of national schools is proved in the article.
Опис
Ключові слова
К. Розумовський, «освічений гетьманат», національне шкільництво, Батуринський університет, традиції виховання, K. Rozumovskiy, «enlightened hetmanat», national community, Baturyn university, traditions of education
Бібліографічний опис
Корж-Усенко, Л. В. Пріоритети політики «освіченого гетьманату» К. Розумовського [Текст] / Л. В. Корж-Усенко, Д. В. Мартиненко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко [та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2012. – №3 (21). – С. 12–20.