Вивчення залежності між показниками психічного розвитку та фізичної підготовленості в дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку

Анотація
Статтю присвячено проблемі вивчення особливостей психічного розвитку та фізичної підготовленості дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку. Встановлено, що діти із затримкою психічного розвитку мають низькі показники як психічного розвитку, так і фізичної підготовленості порівняно зі своїми нормально розвинутими однолітками. Особливо це стосується таких психофізичних показників, як спритність і мислення. Встановлено зв’язок між показниками психічного розвитку та фізичної підготовленості в дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку. Визначення взаємозалежності зазначених показників проводилося на підставі данихкореляційного аналізу. У результаті досліджень були виявлені статистично достовірні зв’язки між показниками спритностіта сформованості функції мислення в дітей цієї категорії. Визначено певні закономірності між сформованістю психічної функції мислення та розвитком спритності в дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку. Так, чим вищий рівень сформованості показників аналізу, синтезута процесів узагальнення, тим вищий рівень розвитку точності рухів, динамічної рівноваги, точності просторових перемі-щень, комплексного прояву координаційних здібностей. Спостерігається зв’язок між сформованістю зорово-просторовогоорієнтування (як на об’ємних, так і на площинних предметах) та рівнем розвитку спритності в дітей із затримкою психічногорозвитку. Зв’язок від’ємний: скорочення часу виконання завдання на сформованість зорово-просторового орієнтування пов’язане з підвищенням результативності в тестових вправах на спритність. Проведене експериментальне дослідження не вичерпало розгляд усіх аспектів проблеми вивчення особливостей психічного розвитку та фізичної підготовленості дітей цієї категорії. Перспективи подальших наукових розвідок ми вбачаємо в пошуках та вдосконаленні методики проведення занять із фізичної культури з дітьми старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку.
The article is devoted to the problem of studying the peculiarities of mental development and physical fitness of children of older preschool age with delayed mental development. It has been established that children with mental retardation have low indicators of both mental development and physical fitness compared to their normally developed peers. This especially applies to such psychophysical indicators as dexterity and thinking. The relationship between indicators of mental development and physical fitness in children of older preschool age with delayed mental development was established. Determination of interdependence between the indicated indicators was carried out on the basis of correlation analysis data. As a result of the research, statistically reliable relationships were found between the indicators of dexterity and the formation of the thinking function in children of this category. Certain regularities between the formation of the mental function of thinking and the development of dexterity in children of older preschool age with a delay in mental development have been determined. Thus, the higher the level of formation of indicators of analysis,synthesis and generalization processes, the higher the level of development of accuracy of movements, dynamic balance, accuracy of spatial movements, complex manifestation of coordination abilities. There is a relationship between the formation of visual-spatial orientation (both on three-dimensional and plane objects) and the level of dexterity development in children with mental retardation. The relationship is negative, i.e. the reduction of the time required for the formation of visual-spatial orientation is associated with an increase in performance in dexterity test exercises. The conducted experimental research did not exhaust all aspects of the problem of studying the features of mental development and physical fitness of children of this category. We see the prospects for further scientific research in the search for and improvement of methods of conducting physical education classes with children of older preschool age with mental retardation.
Опис
Ключові слова
заняття з фізичної культури, дошкільний вік, затримка психічного розвитку, корекція, фізичні якості, психічний розвиток, фізична підготовленість, physical culture classes, preschool age, delay in mental development, correction, physical qualities, mental development, physical fitness
Бібліографічний опис
Гвоздецька, С. В. Вивчення залежності між показниками психічного розвитку та фізичної підготовленості в дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку [Текст] / С. В. Гвоздецька, М. О. Довгопол // Олімпійський та параолімпійський спорт : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [гол. ред. П. Ф. Рибалко, редкол.: С. А. Лазоренко, М. О. Лянной, М. О. Носко та ін.]. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2023. – Вип. 2. – С. 9–12. – DOI: 10.32782/olimpspu/2023.2.2