Естетика мови українських народних дум

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СДПУ ім А. С. Макаренка
Анотація
У монографії розглянуто поняття естетики мови. На прикладі аналізу мовно-образної організації героїчного епосу (дум) запропоновано з'ясування природи естетичного потенціалу фольклорних творів. Досліджено модуси формування естетики мови українських народних дум. Для наукових працівників, аспірантів, магістрантів, студентів, учителів-словесників.
The monograph is focused upon the notion of language aesthetics. Special attention is given to finding out aesthetic potential of folk works using the analysis of language figurative structure of heroic epos (dumas). Modi of Ukrainian national dumas language aesthetics formation are investigated. For scholars, teachers of higher educational establishments, postgraduates, Master`s Degree Students, students, teachers of language and literature.
Опис
Ключові слова
естетика мови, естетика мовних одиниць різних рівнів, мова українських народних дум, мовні засоби естетизації героїчного епосу, естетика мови фольклору, aesthetics of language, aesthetics of linguistic units of different levels, language of Ukrainian folk dumas, linguistic means of aesthetization of the heroic epic, aesthetics of the language of Ukrainian folklore
Бібліографічний опис
Беценко, Т. П. Естетика мови українських народних дум [Текст] : монографія / Т. П. Беценко, МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми, 2019. – 227 с.