Нормативна база діяльності вчителя інформатики

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-12
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ ім. А. С. Макаренка
Анотація
Сучасна освіта спирається на вчителя, оскільки школа більше не є надавачем лише знань. Сучасну школу можна порівняти з інноваційною лабораторією, в якій старші та молодші колеги, вчителі та учні, разом вивчають навколишні процеси, займаються творчим та науковим пошуком, відкриваючи спільно нові знання. Особливо це стосується інформатики як навчального предмету, який у сучасному освітньому просторі постійно розвивається та набуває і продовжує набувати нового змісту. Сьогодні урок інформатики не зводиться лише до вивчення того, як працювати на комп’ютері. Інформатика сьогодні поєднує різні галузі (технології, робототехніки та обробки інформації), що спричинює неоднозначність у трактуванні тем чи обсягах їх вивчення в межах шкільного навчання. Серед визначальних характеристик інформатики в школі слід відзначити не лише динамічність її змісту, а й відсутність загальноприйнятого серед вчителів розуміння інформатики як науки і як навчального предмета, розмаїття орієнтацій в чинних програмах і підручниках, тенденції до зниження віку навчання інформатики, сприйняття комп’ютера як об’єкта вивчення і одночасно як засобу навчання тощо. Усі згадані тренди певним чином можуть бути враховані й упорядковані з використанням наявної нормативної бази. Тому актуальною проблемою, яка потребує свого вирішення, є систематизація нормативних документів, якими варто керуватися вчителю інформатики при здійсненні власної професійної діяльності.
Modern education relies on the teacher, as the school is no longer just a provider of knowledge. A modern school can be compared to an innovative laboratory, in which older and younger colleagues, teachers and students, study the surrounding processes together, engage in creative and scientific research, discovering new knowledge together. This especially applies to informatics as an educational subject, which in the modern educational space is constantly developing and acquires and continues to acquire new content. Today, a computer science lesson is not just about learning how to work on a computer. Informatics today combines various fields (technology, robotics and information processing), which causes ambiguity in the interpretation of topics or the scope of their study within school education. Among the defining characteristics of informatics at school, it should be noted not only the dynamism of its content, but also the lack of a generally accepted understanding among teachers of informatics as a science and as an educational subject, the variety of orientations in current programs and textbooks, the tendency to lower the age of studying informatics, the perception of the computer as object of study and at the same time as a means of learning, etc. All the mentioned trends can in a certain way be taken into account and regulated using the existing regulatory framework. Therefore, an urgent problem that needs to be solved is the systematization of normative documents, which should be guided by the computer science teacher when carrying out his own professional activity.
Опис
Ключові слова
нормативна база, regulatory framework, кабінет інформатики, computer science office, вчитель інформатики, computer science teacher, діяльність вчителя інформатики, activity of a computer science teacher
Бібліографічний опис
Вода А. І. Нормативна база діяльності вчителя інформатики [Текст] : магістер. робота / А. І. Вода ; науковий керівник А. В. Семеніхіна. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2022. – 75 с.