Академічна доброчесність як складова академічної культури учасників освітнього і наукового процесу

dc.contributor.authorШинкарук Олександра
dc.contributor.authorShynkaruk Oleksandra
dc.date.accessioned2024-03-28T07:39:30Z
dc.date.available2024-03-28T07:39:30Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractУ статті обґрунтовано, що у ХХІ столітті тема академічної доброчесності набула підвищеної актуальності в освітньо‐науковому середовищі. Зазвичай, коли будь‐яке явище так активно обговорюється в суспільстві, маємо не тільки поверхневі, всім помітні, а й глибинні, латентні,приховані від пересічного ока причини. До поверхових проблем, які очевидні є плагіат, а до глибинних проблем можна віднести той факт, що причини, які призводять до такого явища, важко викорінити, вони криються у культурі,цінностях, звичках, традиціях. У сучасних умовах освітній процес виходить на новий якісний рівень, який обумовлений особливостями інформаційного суспільства. Повинні сформуватися нові комунікації між суб’єктами, новий стиль керівництва закладами освіти, нові технології підвищення якості освіти,в тому числі й формування культури академічної доброчесності. Епоха трансляції обсягу знань відходить у минуле. Освіта сьогодні має на меті створення для реалізації потенціалу кожної людини, сприяти постійному процесу вдосконалення та самоосвіти, розвитку креативності особистості.Феномен творчості ґрунтується на розвинених мисленні, уяві, інтуїції,результати якого втілюється у різноманітних практиках. Саме завдяки розвитку творчих здібностей уможливлюється формування компетентностей, які дозволяють особистості конструктивно і відповідально взаємодіяти з сучасним світом, продукувати власний новий продукт. Доведено, що проблема академічної доброчесності не буде носити такого актуального характеру за умови розвитку творчості молоді, оскільки здобувачі не будуть ставити на меті компіляцію матеріалу, запозичення його,вдаватися до академічного шахрайства. Формування академічної доброчесності як складової академічної культури має реалізуватися комплексно на кількох рівнях (цивілізаційному, національному, інституційному,індивідуальному) і цей процес має бути спланованим, системним.
dc.description.abstractThe article substantiates that the topic of academic integrity has gained increased relevance in the educational and scientific environment in the XXI century. Usually when any phenomenon is so actively discussed in the society we have not only superficial and visible to everyone reasons, but deep and latent ones hidden from the average eye. Plagiarism is an obvious superficial problem and deep problems include the fact that the causes that lead to such a phenomenon are difficult to eradicate, they lie in culture, values, habits, and traditions. In modern conditions the educational process reaches a new quality level determined by the features of the information society. New communications between subjects, a new style of management of educational institutions, new technologies for improving the quality of education, including the formation of academic integrity culture must be formed. The era of knowledge transmission is a thing of the past. Education today aims to create for the realization of the potential of each person, to contribute to the constant process of improvement and self‐education, and the development of individual creativity. The phenomenon of creativity is based on developed thinking, imagination, intuition, the results of which are embodied in various practices. It is thanks that The formation of competences is possible due to the development of creative abilities, which allow individuals to interact with the modern world constructively and responsibly and to produce their own new product. It has been proven that the problem of academic integrity will not be of such an urgent nature if the creativity of young people is developed, since the applicants will not aim to compile the material, borrow it and engage in academic fraud. The formation of academic integrity as a component of academic culture should be implemented comprehensively at several levels (civilizational, national, institutional, individual) and this processshould be planned and systematic. Key words:
dc.identifier.citationШинкарук О. Академічна доброчесність як складова академічної культури учасників освітнього і наукового процесу [Текст] / О. Шинкарук // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. А. Біда та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2023. – № 4 (128). – С. 338–347. – DOI: 10.24139/2312‐5993/2023.04/338‐347
dc.identifier.doi10.24139/2312‐5993/2023.04/338‐347
dc.identifier.orcid0000‐0002‐5494‐1370
dc.identifier.urihttps://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/14325
dc.subjectакадемічна культура
dc.subjectакадемічна доброчесність
dc.subjectакадемічна недоброчесність
dc.subjectосвітньо‐наукове середовище
dc.subjectacademic culture
dc.subjectacademic integrity
dc.subjectacademic dishonesty
dc.subjecteducational and scientific environment
dc.titleАкадемічна доброчесність як складова академічної культури учасників освітнього і наукового процесу
dc.title.alternativeAcademic Integrity as a Component of the Academic Culture of Participants in the Educational and Scientific Process
dc.udc.udc378.2:001.98:174.7
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Shynkaruk Oleksandra.pdf
Розмір:
346.96 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
2.9 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: