Характеристика методики організації силових занять для чоловіків зрілого віку

Анотація
У статті визначено, що основним завданням сучасних методик організації занять з силових тренувань для чоловіків зрілого віку є насамперед зміцнення здоров’я, розвиток фізичних якостей, удосконалення техніки та освоєння допоміжних та спеціально-підготовчих вправ. Така закономірність може свідчити про велику популярність силових тренувань, що своєю чергоюспонукає науковців до поглибленого вивчення особливостей організації занять силовими тренуваннями серед чоловіків зрілого віку. Саме цим і підтверджується актуальність нашого наукового дослідження.
The article defines that the main task of modern methods of organizing strength training classes for men of mature age is primarily to strengthen health, develop physical qualities, improve technique and master auxiliary and special preparatory exercises. Such a regularity may indicate the great popularity of strength training, which in turn prompts scientists to more in-depth study of the specifics of the organization of strength training classes among mature men. This confirms the relevance of our scientific research.
Опис
Ключові слова
силові тренування, методика, фізичні вправи, чоловіки зрілого віку, оздоровчий ефект, strength training, technique, physical exercises, men of mature age, health effect
Бібліографічний опис
Леоненко, А. В. Характеристика методики організації силових занять для чоловіків зрілого віку [Текст] / А. В. Леоненко, Ю. С. Оношко // Олімпійський та параолімпійський спорт : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [гол. ред. П. Ф. Рибалко, редкол.: С. А. Лазоренко, М. О. Лянной, М. О. Носко та ін.]. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2023. – Вип. 1. – С. 26–28. – DOI: 10.32782/olimpspu/2023.1.6