Макаренківські читання: філологічні та методичні студії

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У збірнику подано тези доповідей студентів та магістрантів вищих навчальних закладів України на ІІ Всеукраїнської конференції «Макаренківські читання: філологічні та методичні студії». Збірник присвячений актуальним питанням комунікативної лінгвістики, дискурсології, лінгвоконцептології, розвитку та функціонування мовних систем в полікультурному просторі, перекладу та методики навчання іноземних мов.
The collection contains summaries of the reports of students and master's students of higher educational institutions of Ukraine at the II All-Ukrainian Conference "Makarenko’s readings: philological and methodical studies". The collection is dedicated to topical issues of communicative linguistics, discourse studies, linguistic concepts, development and functioning of language systems in a multicultural space, translation and methods of teaching foreign languages.
Опис
Ключові слова
СумДПУ імені А. С. Макаренка, сучасні лінгвістичні дослідження, методика викладання іноземних мов, сучасне перекладознавство, комунікативна лінгвістика, дискурсологія, лінгвоконцептологія, мовні системи в полікультурному просторі, SSPU of A. S. Makarenko, modern linguistic research, method of teaching foreign languages, modern translation studies, communicative linguistics, discourse science, linguistic conceptology, language systems in a multicultural space
Бібліографічний опис
Макаренківські читання: філологічні та методичні студії [Текст] : матеріали ІІ Всеукраїнської конференції (м. Суми, 25 травня 2022 року) / ред. кол.: А. М. Коваленко, В. В. Козлова, С. Ф. Алексенко та ін. ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2022. – 142 с.