Опосередковане внутрішнє компенсаційне управління процесами розвитку, абілітації, корекції, реабілітації в позитивних і негативних складниках людини як системи «біо-соціо-дух»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті проаналізовано структуру внутрішнього опосередкованого компенсаційного управління прямими вертикальними процесами розвитку, абілітації, корекції й реабілітації, які відбуваються у позитивних і негативних складниках людини як системи «біо-соціо-дух». Запропоновано схеми, які відображають сутність розглядуваних процесів: «розвиток – компенсація – розвиток», «абілітація – компенсація – абілітація», «корекція – компенсація – корекція» і «реабілітація – компенсація – реабілітація». Доведено, що опосередковане компенсаційне управління розвитком системи позитивних складників людини є цілеспрямованим стимулюванням розвитку в підсистемі Г розвитком у підсистемі А через компенсацію неможливості самоорганізації в підсистемі Б системи позитивних складників людини; опосередковане компенсаційне управління абілітацією системи позитивних складників людини є цілеспрямованим стимулюванням абілітації в підсистемі Г абілітацією у підсистемі А через компенсацію неможливості самоорганізації в підсистемі Б системи позитивних складників людини; опосередковане компенсаційне управління реабілітацією системи позитивних складників людини є цілеспрямованим стимулюванням реабілітації у відповідних підсистемах Г систем негативних і позитивних складників людини реабілітацією у відповідних підсистемах А систем негативних і позитивних складників людини через компенсацію неможливості самоорганізації в підсистемі Б системи позитивних складників людини; опосередковане компенсаційне управління корекцією системи негативних складників людини є цілеспрямованим стимулюванням корекції у відповідних підсистемах Г систем негативних і позитивних складників людини корекцією у відповідних підсистемах А систем негативних і позитивних складників людини через компенсацію неможливості самоорганізації в підсистемі Б системи позитивних складників людини. Автор дійшов висновку, що опосередковане внутрішнє компенсаційне управління прямими вертикальними процесами розвитку, абілітації, корекції й реабілітації складається з двох видів безпосереднього управління відповідно до пари здійснюваних процесів і стимулює утворення «обхідних шляхів» у позитивних і негативних складниках людини як системи «біо-соціо-дух», сприяючи соціальній адаптації людей з психофізичними порушеннями у складному й мінливому сучасному світі.
The article analyzes the structure of internal mediated compensatory management of direct vertical processes of development, habilitation, correction and rehabilitation that occur in the positive and negative components of a person as a system of “bio-socio-spirit”. Schemes are proposed that reflect the essence of the examined processes “development – compensation – development”, “habilitation – compensation – habilitation”, “correction – compensation – correction” and “rehabilitation – compensation – rehabilitation”. It has been proved that mediated compensatory management of the development of the system of positive components of a person is a purposeful stimulation of development in subsystem G by development in subsystem A through compensation for the impossibility of self-organization in subsystem B of the system of positive components of a person; mediated compensatory management of the habilitation of the system of positive components of a person is a purposeful stimulation of habilitation in the subsystem G by habilitation in subsystem A through compensation for the impossibility of self-organization in subsystem B of the system of positive components of a person; mediated compensatory management of the rehabilitation of the system of positive components of a person is a purposeful stimulation of rehabilitation in the corresponding subsystems G of the systems of negative and positive components of a person by rehabilitation in the corresponding subsystems A of the systems of negative and positive components of a person through compensation for the impossibility of selforganization in subsystem B of the system of positive components of a person; mediated compensatory management of the correction of the system of negative components of a person is a purposeful stimulation of the correction in the corresponding subsystems G of the systems of negative and positive components of a person by correction in the corresponding subsystems A of the systems of negative and positive components of a person through compensation for the impossibility of self-organization in subsystem B of the system of positive components of a person. Thus, the mediated internal compensatory management of direct vertical processes of development, habilitation, correction and rehabilitation consists of two types of immediate management in accordance with a pair of implemented processes and formation of “workarounds” in the positive and negative components of a person as a system of “bio-socio- spirit”, contributing to the social adaptation of people with psychophysical disorders in the complex and changing modern world.
Опис
Ключові слова
компенсація, абілітація, розвиток, корекція, реабілітація, опосередковане внутрішнє управління, позитивні й негативні складники людини як системи «біо-соціо-дух», синергетика, compensation, habilitation, development, correction, rehabilitation, mediated internal management, positive and negative components of a person as a “bio-socio-spirit” system, synergetics
Бібліографічний опис
Золотарьова Т. В. Опосередковане внутрішнє компенсаційне управління процесами розвитку, абілітації, корекції, реабілітації в позитивних і негативних складниках людини як системи «біо-соціо-дух» [Текст] / Т. В. Золотарьова // Inclusion and Diversity : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [гол. ред. О. В. Боряк, редкол.: М. А. Бойченко, Ю. А. Бондаренко, Т. М. Дегтяренко та ін.]. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2023. – Вип. 2. – С. 25–30. – DOI: 10.32782/inclusion/2023.2.6
Зібрання