Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні та світі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-05
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
До збірника матеріалів міжнародної науково-практичної конференції увійшли публікації вітчизняних та зарубіжних учених і практиків, здобувачів вищої освіти, що присвячені актуальним питанням держави і права. Збірник буде корисним для наукових, науково-педагогічних працівників, практиків, здобувачів вищої освіти при підготовці до навчальних занять з правничих дисциплін і їх поглибленого вивчення.
To the collection of materials of the international scientific-practical conference included publications of domestic and foreign scientists and practitioners, applicants higher education, devoted to topical issues of state and law. The collection will be useful for scientific, scientific and pedagogical employees, practitioners, applicants for higher education in preparation for training classes in legal disciplines and their in-depth study.
Опис
Ключові слова
правова держава, кримінологія, держава і право, верховенство права, громадянське суспільство, правове регулювання, публічне управління та адміністрування, освітні технології в правовому полі, процес державотворення, проблеми розвитку держави, rule of law, civil society, legal regulation, educational technologies in the legal field, public administration and administration, problems of state development, process of state building, constitutional state
Бібліографічний опис
Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні та світі [Текст] : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених, м. Суми, 29 травня 2020 р. Ч. 1 / [редкол.: О. М. Іваній, А. М. Кучук]. – Суми : [СумДПУ імені А. С. Макаренка], 2020. – 230 с.