Технологія готельної справи

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ ім. А. С. Макаренка
Анотація
У навчальному посібнику викладено матеріал лекційного курсу з технології готельної справи, розглянуто методологічні, теоретичні та практичні основи готельного бізнесу. Досліджено історичні факти зародження, розвитку і сучасного стану готельної сфери, подано типологію та класифікацію засобів розміщення, систематизовано теоретичні основи технології виробничих процесів, організаційні аспекти та управлінські засади в готельних підприємствах. Розкрито поняття якості готельних послуг та їх стандартизацію згідно за світовими критеріями, охарактеризовано світові готельні ланцюги та їх функціонування на національному рівні, подано інноваційні методи сучасних маркетологів для просування готельного продукту на внутрішній та зовнішні ринки готельної індустрії. Особлива увага акцентується на питаннях формування і розвитку сфери гостинності. Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, які планують пов’язати свою подальшу діяльність з туристичною сферою, зокрема з готельною індустрією, викладачів вищих навчальних закладів і працівників, зайнятих у секторі туризму і гостинності.
The book contained material of lectures on technology hospitality, considered methodological, theoretical and practical foundations of the hotel business. Researched historical facts of the origin, development and current state of the hotel sector, given the typology and classification of accommodation systematized theoretical fundamentals of manufacturing processes, organizational and management aspects of the hotel business principles. The concept of quality hotel services and their standardization at world according to the criteria described global hotel chains and their functioning at the national level, given the innovative methods of modern marketing to promote the hotel product on the domestic and foreign markets hospitality industry. Particular attention is paid to the issues of formation and development of hospitality. The book is designed for high school students who plan to devote their future activities with tourism sector, particularly in the hotel industry, academics and workers employed in tourism and hospitality.
Опис
Ключові слова
технологія гостинності, готельний бізнес, готельний сектор, організація і управління, сфера туризму, інноваційні методи, сучасний маркетинг, technology hospitality, hotel business, hotel sector, organizational and management, tourism sector, hotel industry, innovative methods, modern marketing
Бібліографічний опис
Самодай, В. П. Технологія готельної справи [Текст] : навчальний посібник / В. П. Самодай ; Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – 308 с.