Дискалькулія учнів початкових класів з порушеннями мовлення як психолого-педагогічна проблема

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті обгрунтовано психолого-педагогічний підхід до визначення проблеми дискалькулії в учнів початкових класів з порушеннями мовлення. Визначено, що вивчення феномену дискалькулії в теоретико-методичному плані має велике значення. Встановлено, що дискалькулія, як специфічне порушення розвитку шкільних навичок є проблемою, пов’язаною зі значними труднощами учнів в процесі вивчення математичної галузі знань. В статті розкриті теоретичні аспекти дискалькулії, наведені класифікація, механізми та симптоматика порушення. Світовий та вітчизняний досвід доводить, що мовленнєві порушення в учнів не можуть не відобразитися на оволодінні математичними уміннями і навичками. Тому своєчасна логопедична робота з корекції та профілактики дискалькулії у молодшому шкільному віці дає більш успішний результат. Обгрунтовано особливості застосування під час корекційної роботи словесних, наочних та практичних методів. У статті запропоновано педагогічні умови, що мають забезпечити ефективність психолого-педагогічного процесу корекції математичних порушень. Зроблено висновок, що профілактика, рання діагностика та корекція дискалькулії в учнів початкових класів має велике тео-ретичне і практичне значення, тому що успішне оволодіння рахунком та обчислювальними операціями є однією з необхідних умов шкільної успішності.
The article substantiates the psychological and pedagogical approach to determining the problem of dyscalculia in primary school students with speech disorders. It is determined that the study of the phenomenon of dyscalculia in theoretical and methodological terms is of great importance. It is established that dyscalculia, as a specific violation of the development of school skills, is a problem associated with significant difficulties of students in mathematics lessons. The article reveals the theoretical aspects of dyscalculia, provides classification, mechanisms and symptoms of the disorder. World and domestic experience proves that speech disorders in students can not but affect the mastery of mathematical skills and abilities. Therefore, timely speech therapy work on the correction and Prevention of dyscalculia in primary schools gives a more successful result. In the process of speech therapy work on the prevention and correction of dyscalculia in younger schoolchildren with speech disorders, practical, visual and verbal methods are used. The article presents pedagogical conditions for the development of mathematical knowledge. It is concluded that prevention, early diagnosis and correction of dyscalculia in primary school students is of great theoretical and practical importance, since successful mastery of counting and computational operations is one of the necessary conditions for school performance.
Опис
Ключові слова
дискалькулія, учні початкових класів, психофізіологія розвитку, порушення мовлення, логопедична робота, dyscalculia, primary school students, developmental Psychophysiology, speech disorders, speech therapy work
Бібліографічний опис
Свириденко Г. Дискалькулія учнів початкових класів з порушеннями мовлення як психолого-педагогічна проблема [Текст] / Г. Свириденко // Inclusion and Diversity : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [гол. ред. О. В. Боряк, редкол.: М. А. Бойченко, Ю. А. Бондаренко, Т. М. Дегтяренко та ін.]. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2024. – Вип. 3. – С. 72–76. – DOI: 10.32782/inclusion/2024.3.13
Зібрання