Історія хореографічного мистецтва

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
Навчально-методичний посібник допомагає опанувати розвиток європейської хореографічної освіти, засвоїти основні відмінні особливості хореографічної освіти різних країн, знайомить з творчістю видатних майстрів балету минулого і сьогодення. Знайомство зі структурою, змістом та моделями хореографічної освіти в Польщі, хореографічною науковою думкою, підготовкою фахівців хореографічного профілю у структурі педагогічної освіти України значно розширить компетенції майбутніх учителів і допоможе їм успішно конкурувати на ринку праці, особливо європейському.
Textbook helps you master the development of European choreographic education, learn basic choreographic education distinctive features of different countries, introduces the works of outstanding masters of ballet past and present. Familiarity with the structure, content and models choreographic education in Poland, choreographic scientific thought, preparation specialists choreographic profile in the structure of teacher education Ukraine will extend the competence of future teachers and help them to successfully compete in the labor market, especially in Europe.
Опис
Ключові слова
хореографічне мистецтво, choreography, хореографічна освіта, dance education, науковий простір, research area, балет, ballet
Бібліографічний опис
Повалій, Т. Л. Історія хореографічного мистецтва [Текст] : навч.-метод. посібник для студентів факультетів мистецтв пед. університетів / Т. Л. Повалій ; Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ, 2014. – 120 с.