Навчальні видання

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 15 з 15
 • Документ
  Самостійна робота студентів з курсу «Методологія наукових досліджень»
  (ФОП Цьома С. П., 2023) Єременко Ольга Володимирівна; Yeremenko Olha Volodymyrivna
  Методичні рекомендації «Самостійна робота студентів з курсу «Методологія наукових досліджень» складено відповідно до вимог кредитно-трансферної системи. Завдання курсу спрямовані на формування компетентного фахівця, який вміє розпізнавати коло проблем під час досліджень, має навички та вміння теоретичногого аналізу, практичної апробації, обробки, оформлення та презентації результатів власної дослідницької роботи. Методичні рекомендації створено з метою удосконалення навичок самостійної навчальної роботи студентів, умінь працювати з науковою та науково-педагогічною літературою. Методичні рекомендації створено для студентів освітнього рівня Магістр спеціальності 025 Музичне мистецтво та аспірантів, викладачів інститутів культури і мистецтв вищих педагогічних навчальних закладів України.
 • Документ
  Самостійна робота студентів з курсу методологія наукових досліджень
  (ФОП Цьома С.П., 2023) Єременко Ольга Володимирівна; Yeremenko Olha Volodymyrivna
 • Документ
  Самостійна робота студентів з курсу методологія наукових досліджень
  (ФОП Цьома С.П., 2023) Єременко Ольга Володимирівна; Yeremenko Olha Volodymyrivna
 • Документ
  Розвиток вокальної техніки студентів-початківців: алгоритм навчального процесу
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023) Бірюкова Лариса Анатоліївна; Biriukova Larysa Anatoliivna
  У методичних рекомендаціях «Розвиток вокальної техніки студентів-початківців: алгоритм навчального процесу», адресовані здобувачам першого (бакалаврського) рівня, які вивчають курс «Фах, академічний вокал» (галузь знань 014 Середня освіта, спеціальність Музичне мистецтво) проаналізовано складові вокальної техніки, запропоновано алгоритми навчальних дій, спрямованих на удосконалення вокальної підготовки студента-початківця.
 • Документ
  Вокаліз як засіб розвитку вокальної техніки студентів
  (CумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023) Бірюкова Лариса Анатоліївна; Biriukova Larysa Anatoliivna; Юрко Ольга Олегівна; Yurko Olha Olehivna
  Методичні рекомендації “Вокаліз як засіб розвитку вокальної техніки студентів”, адресовані для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які опановують дисципліну « Фах, Академічний вокал” (галузь знань 02 «Культура і мистецтво», спеціальність 025 «Музичне мистецтво»), які уклали кандидат педагогічних наук, доцент Бірюкова Л. А., та старший викладач кафедри хореографії та музичного виконавства Юрко О. О. У методичних рекомендаціях «Вокаліз як засіб розвитку вокальної техніки студентів» висвітлено проблему впровадження вокалізу до змісту індивідуального заняття, що дозволяє глибше усвідомити природу формування звукоутворення, удосконалити вокально-виконавську техніку студентів. Укладачі торкаються проблематики вивчення вокалізу як вокальної вправи та вокального твору в рамках онлайн освіти та аспектів організації роботи студентів.
 • Документ
  Робота з хором
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023) Заболотний Іван Петрович; Zabolotnyi Ivan Petrovych; Карпенко Євген Віталійович; Karpenko Yevhen Vitaliiovych; Матвієнко Тетяна; Matviienko Tetiana
  У навчально-методичному посібнику розглядаються питання, які виникають у здобувачів освіти під час вивчення курсу «Робота з хором». Посібник адресований здобувачам вищої освіти першого (бакалаврського) рівня (галузь знань 02 «Культура і мистецтво», Спеціальність 025 «Музичне мистецтво»), які опановують академічний та естрадний спів. В посібнику автори торкаються проблематики набуття студентами основних диригентських навичок, а також питань читання хорових партитур та хорового аранжування.
 • Документ
  Формування етнокультурної компетентності студентів на матеріалі українського пісенного фольклору
  (CумДПУ імені А. С. Макаренка, 2022) Гура Вікторія Вікторівна; Hura Viktoriia Viktorivna
  Основна мета методичних рекомендацій – сприяти поступовому зростанню якості навчання здобувачів освіти – майбутніх учителів музики, зокрема формуванню етнокультурної компетентності на матеріалі українського пісенного фольклору. У методичних рекомендаціях до робочої програми навчальної дисципліни «Фольклорний ансамбль» для здобувачів вищої освіти бакалаврського рівня (Галузь знань 02 «Культура і мистецтво», спеціальність 025 «Музичне мистецтво») укладач торкається проблематики усвідомлення важливого значення традиційної музики для розвитку національної музичної культури, необхідності відродження її функціонування в сучасних умовах.
 • Документ
  Музична складова класичного Аllegro
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2022) Коган Інна Петрівна; Kohan Inna Petrivna
  У даному посібнику презентовані авторські музичні твори, складені спеціально для хореографічних занять з класичного танцю, а саме охоплюють вагому його частину – класичне Аllegro. Для музичного та естетичного розвитку, зручності виконання складних танцювальних па, досягнення синхронності хореографічних вправ запропоновано музичні мініатюри різного розміру, темпоритму, з чіткими метроритмічними формулами у залежності від характеру та амплітуди рухів. Збірник авторських музичних творів призначений для концертмейстерів та акомпаніаторів хореографічних відділень вищих навчальних закладів, хореографічних колективів різних напрямків танцювального мистецтва, небайдужих до класичної хореографії, яка є фундаментом для всіх сценічних видів танцю.
 • Документ
  Кваліфікаційна робота за освітнім ступенем «Магістр»
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2020) Устименко-Косоріч Олена Анатоліївна; Ustymenko-Kosorich Olena Anatoliivna; Єременко Ольга Володимирівна; Yeremenko Olha Volodymyrivna
  Методичні рекомендації містять загальні положення про порядок визначення тем кваліфікаційних магістерських робіт, вимог до порядку викладу матеріалу та її структурних елементів. У роботі розглянуто особливості підготовки, написання та захисту кваліфікаційної магістерської роботи спеціальності 025 Музичне мистецтво. У публікації надано методичні рекомендації для студентів, наукових керівників та рецензентів за даним напрямом підготовки, які спрямовані на забезпечення методологічної, теоретичної та експериментальної підготовки до виконання наукових досліджень, захисту та оцінки кваліфікаційної магістерської роботи на державних іспитах.
 • Документ
  Композиція танцю та мистецтво балетмейстера
  (ФОП Цьома С. П., 2020) Енська Олена Юріївна; Enska Olena Yuriivna; Максименко Анатолій Іванович; Maksymenko Anatolii Ivanovych; Ткаченко Ірина Олександрівна; Tkachenko Iryna Oleksandrivna
  У навчальному посібнику розкриваються основні питання композиції і постановки танцю та мистецтва балетмейстера. Приділяється велика увага теоретичній та практичній частині курсу, а також подано методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів та методичні рекомендації викладачам. Навчальний посібник присвячений підготовці фахівців спеціальності 024 Хореографія освітніх рівнів бакалавр та магістр, а також для керівників хореографічних колективів.
 • Документ
  Кваліфікаційна робота за освітнім ступенем «Магістр»
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2020) Енська Олена Юріївна; Enska Olena Yuriivna; Максименко Анатолій Іванович; Maksymenko Anatolii Ivanovych; Ткаченко Ірина Олександрівна; Tkachenko Iryna Oleksandrivna
  Методичні рекомендації містять загальні положення про порядок визначення тем кваліфікаційних магістерських робіт, вимог до порядку викладання матеріалу та її структурних елементів. У роботі розглянуто особливості підготовки, написання та захисту кваліфікаційної магістерської роботи спеціальності 024 Хореографія. У публікації надано методичні рекомендації для студентів, наукових керівників та рецензентів за даним напрямом підготовки, які спрямовані на забезпечення методологічної, теоретичної та практичної підготовки до виконання наукових досліджень, захисту та оцінки кваліфікаційної магістерської роботи на державних іспитах.
 • Документ
  Ритміка та музичний рух
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015) Ключко Вероніка Валеріївна; Kliuchko Veronika Valeriivna
  Запропонований посібник допомагає опанувати ритміку Еміля Жак-Далькроза, засвоїти класичні ритмічні вправи і впровадити їх у музичне навчання й виховання дітей та молоді, у соціальну та корекційну педагогіку, у підготовку вчителів- хореографів. Знайомство з методикою використання елементів ритміки у розумовому, художньо-естетичному та фізичному вихованні школярів і дітей з особливими потребами значно розширить компетенції майбутніх учителів і допоможе їм успішно конкурувати на ринку праці, особливо європейському. Для студентів факультетів мистецтв педагогічних університетів.
 • Документ
  Основи хореографії з методикою викладання
  (СПДФО Повалій К. В., 2016) Повалій Тетяна Леонідівна; Povalii Tetiana Leonidivna
  Практикум складений відповідно до навчальної програми дисципліни «Основи хореографії з методикою викладання» напряму підготовки 6.010102 «Початкова освіта», допомагає опанувати теорію та методику викладання хореографії в початкових класах, засвоїти особливості організації роботи з різними категоріями учасників, специфіку та методику роботи з дітьми. Знайомство з основами педагогічного процесу, методикою і практикою викладання у хореографічних гуртках, багатогранною діяльністю керівника гуртка значно розширить компетенції майбутніх учителів і допоможе їм успішно конкурувати на ринку праці.
 • Документ
  Теорія та методика викладання українського народного танцю
  (СПДФО Повалій К. В., 2015) Повалій Тетяна Леонідівна; Povalii Tetiana Leonidivna
  Навчальний посібник допомагає опанувати теорію та методику викладання українського народного танцю, засвоїти характерні ознаки чоловічих та жіночих рухів, ознайомить з класифікацією українського народного танцю та основними позиціями рук, ніг, корпуса і голови в парах, трійках і масових танцях. Знайомство з характеристикою історико-етнографічних регіонів України, їх основними танцями та рухами значно розширить компетенції майбутніх учителів і допоможе їм успішно конкурувати на ринку праці.
 • Документ
  Історія хореографічного мистецтва
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014) Повалій Тетяна Леонідівна; Povalii Tetiana Leonidivna
  Навчально-методичний посібник допомагає опанувати розвиток європейської хореографічної освіти, засвоїти основні відмінні особливості хореографічної освіти різних країн, знайомить з творчістю видатних майстрів балету минулого і сьогодення. Знайомство зі структурою, змістом та моделями хореографічної освіти в Польщі, хореографічною науковою думкою, підготовкою фахівців хореографічного профілю у структурі педагогічної освіти України значно розширить компетенції майбутніх учителів і допоможе їм успішно конкурувати на ринку праці, особливо європейському.